برای استفاده بهتر از ۷گردون این نوار ابزار را دانلود کنید
توسط منوی ۷گردون در این نوار می توان ,در هر صفحه ای از اینترنت به صفحات مفید ۷گردون دسترسی پیدا کرد
با کشیدن موس بر روی هر عبارت,عبارت وارد جعبه جستجو شده و می توان آن را در۷گردون جستجو نمود

FREE. Installs in seconds.

Toolbars are compatible with Firefox and Internet Explorer.