Upload
 
true, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HEADER => true, CURLOPT_HTTPHEADER => $headers, CURLOPT_POST => 1, CURLOPT_POSTFIELDS => array( 'Subject' => 'Header in about 70 characters', 'FromName' => '...', 'FromAddress' => '...', /* * Lưu ý địa chỉ FromAddress cần được xác minh trước khi gửi thư, đăng nhập app.zetamail.vn truy câp được link https://app.zetamail.vn/admin/index.php?Page=verifyEmail để tiến hành xác minh */ 'ReplyTo' => '...', 'TextBody' => 'Chao ban, cam on da doc thư nay', //Phiên bản Text của email 'HTMLBody' => ' Chào quý khách hàng,

Đây là nội dung HTML để kiểm tra việc gửi email là thành công.

Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến API của Zetamail.

Mọi chi tiết xin liên hệ nhóm hỗ trợ ở Hotline ( Zalo ): 0868 088 864 hoặc 0985 24 28 94  Skype: zetamail

Trân trọng cảm ơn.
Nhóm hỗ trợ Zetamail.

*Lưu ý: Chức năng gửi này chỉ dùng cho mục đích gửi Xem trước hoặc gửi thông báo đến khách hàng, nếu muốn gửi email giao dịch hoặc email theo chiến dịch email marketing vui lòng tham khảo chức năng API - Send Campaign và API - Trigger Webhook ', 'ToAddress' => '...', // Địa chỉ email muốn gửi tới 'ToName' => '...', //Tên người nhận 'headers' => '[]', 'attachments[]' => new CURLFile($filedata, $filetype, $filename), //Giá trị upload 1 file đính kèm trong email 'token' => '...' // Lấy trong quản trị của zetamail, link: https://app.zetamail.vn/admin/index.php?Page=ManageAccount ), CURLOPT_INFILESIZE => $filesize, // Thiết lập có gửi file và thông tin file ) ); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo "
";
        var_dump(json_decode($response, true));
        echo "
"; } }