Summer 2008 NABC Spingold  Results

Round of 32 Round of 16 Round of 8 Semi-Finals Final
         
         
1.  Nickell         
30   52  78  128        
   1.  Nickell      
  68   74  133  186      
 32. (33) Hampton        
 34  44  66  92        
     1.  Nickell    
    26 36  42  103    
 17.  Brogeland        
 27  86  138  178        
   16. (17) Brogeland      
   24  63  78  99      
 16.  Mahaffey        
 41  50  96  125        
       1. (8) Meltzer  
      15   56  88  136  
 9.  Ekeblad        
 59  79  127  147        
   9.  Ekeblad      
   6  20  40  73      
 24.  Diamond        
 27  72  95  143        
     8.  Meltzer    
     39  64  94  116    
 25. (40) Shi        
 26  42  53    63        
   8.  Meltzer      
   31  63  81  128      
 8.  Meltzer        
 5  44  100  138        
         1. (5) Gromov
        40   63  101  135
 5.  Gromov        
 19  72  86  156        
   5.  Gromov      
   30    91  128  228      
 28.  Ivatury        
 25  58  110  112        
     5.  Gromov    
     28  55  80  103    
 21.  Beatty        
 23  69  113  133        
   12.  Lynch      
   27    46  87  115      
 12.  Lynch        
 61  79  110  135        
       4.(5)   Gromov  
      41   104  121  148  
 13. (52) Goren        
 9  60  83  118        
   13.  (20) Tuszynski      
   26  60  89  111      
 20.  Tuszynski        
 32  74  114  146        
     4.  (36) Markowicz    
     29  36  70  97    
 29. (36) Markowicz        
 57  84  107  130        
   4.  (36) Markowicz      
   33  78  120  156      
 4. (61) Konow        
 19  45  66  87        
         
         1.Gromov
         
 2.  Weed, NPC        
 40  85  108141        
   2.  Weed, NPC      
   39  68  125  186      
 31. (34) Zaleski        
 13  17  62  74        
     2.  Weed,NPC    
     28  88  137  156    
 18. (47) Deschner        
 48  71  138  155        
   15. (50) Ladyzhensky      
   30  54  78  106      
 15. (50) Ladyzhensky        
 41  85  102  172        
       2.  Weed, NPC  
      37   61  77  95  
 10.. Narasimhan        
 41  63  122  148        
   10.  Narasimhan      
   13  29  74  108      
 23. (42) Goldberg        
 27  54  116  142        
     7.  Sadek    
     35  80  84  119    
 26.. Ozdil        
 26  50  77  91        
   7.  Sadek      
   46  109  116  154      
 7.   Sadek        
 66  114  137  178        
         2. Welland
         30  82  109  125
 6.  Schwartz        
 23  68  107  148        
   6.  Schwartz      
   27  56  73  106      
 27.  Hollman        
 19  38  76  102        
     6.  (43) Lusky    
     55  77  115  141    
 22. (43) Lusky        
 41  75  105  139        
   11.  (43) Lusky      
   40  77  101  127      
 11.  Milner        
 24  54  58  92        
       3. (14) Welland  
      17   38  80  113  
 14.  Welland        
 15  57  87  125        
   14.  Welland      
   46  103  119  153      
 19.  Berg        
 38  66  84  117        
     3.  Welland    
     20  49  116  169    
 30.  Allegaert        
 34  53  76  131        
   3.  O'Rourke      
   22  54  81  120      
 3.  O'Rourke        
 22  78  134  159