Grimme gl 420 farming simulator,30 day diabetes cure video armadio,what is the aim of treatment of diabetes,natural remedies for canine diabetes diet - PDF Review

PodstawyZiemniaki s? ostatnim typem ro?lin, jakie mo?emy uprawia? w Farming Simulator 2013.
Sadzarke, tak jak siewnik, musisz nape?ni?.Pamietaj, ?e sadzarke - tak jak siewnik - musisz nape?ni? ziemniakami-sadzeniakami co jest do?? kosztowne (ok.
Sadzenie ziemniakow sadzark? o szeroko?ci 6 m przebiega do?? szybko.Sadzi? ziemniaki (tempomat 1) mo?esz na ka?dym przygotowanym przez kultywator polu. Przy usuwaniu ?ecin ci?gnik mo?e jecha? do?? szybko, ale szeroko?? robocza sprzetu jest ma?a.Teraz wyj?cia s? dwa. Praca tym kombajnem jest bardzo mozolna, bo zbiera on tylko 1 rz?d ziemniakow.W drugim kroku musisz zakupi? kombajnu Grimme SE 75-55 za 118 760 $. Zrzut ziemniakow z kombajnu odbywa sie tak samo jak przy zbo?ach.Musisz dba? jedynie o odbieranie zebranych ziemniakow.
In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page.
Podobnie jak buraki cukrowe wymagaj? one wyspecjalizowanego sprzetu; oprocz tego ich zbior jest najbardziej czasoch?onn? czynno?ci? w grze.


Pierwszym krokiem bedzie usuniecie ?ecin (cze?ci zielonych ziemniaka) przy u?yciu maszyny Grimme KS 75-4. Nie tylko musimy wykona? dodatkow? czynno?? zwi?zan? z usuwaniem ?ecin, lecz tak?e maszyna Grimme KS 75-55 jest bardzo wolna i ma niewielka powierzchnie robocz?. Podobnie jak w przypadku wszystkich pozosta?ych ro?lin uprawe zaczynamy od kultywacji pola a nastepnie sadzimy ziemniaki.
Po pod??czeniu maszyny do ci?gnika mo?emy uda? sie na pole a nastepnie wystarczy opu?ci? element roboczy i przejecha? po dojrza?ych ziemniakach - predko?? nie ma znaczenia, st?d ca?a czynno?? nie powinna zabra? nam zbyt du?o czasu.Usuwanie ?ecin podczas deszczu.
Jest to strasznie d?ugotrwa?e i mozolne zajecie, do ktorego nie mo?esz naj?? pracownika (!). Jednak pamietaj, ?e ziemniakow ro?nie znacznie wiecej ni? zbo?a, wiec zarowno zbiornik kombajnu jak i przyczepa nape?niaj? sie szybko.
Niestety nie mo?esz do tego wynaj?? pracownika, a szeroko?? robocza nieco ponad 3 metry sprawia, ?e to d?ugotrwa?e zajecie. Jako, ?e jedyn? ro?nic? miedzy nimi jest powierzchnia robocza, op?aca sie oszczedzi? dodatkowe 10000$ i zakupi? dro?sz? maszyne - skrocenie czasu pracy o po?owe w zupe?no?ci wynagrodzi nam wieksze koszta.


Bulwy bed? gromadzi? sie wewn?trz maszyny; gdy wype?nimy j? wystarczy podjecha? do przyczepy, wystawi? rure i dokona? roz?adunku.
Po dokonaniu nawo?enia pola mo?emy przyspieszy? up?yw czasu.Sadzenie ziemniakow przy pomocy maszyny Grimme GL 660. Poniewa? aby zabiera? sie za t? dzia?alno?? musisz mie? ju? sporo pieniedzy lepiej od razu zainwestowa? w Grimme GL 660 za 33 970 $ - szeroko?? robocza to 6 metrow.
Jednak to naprawde dobra inwestycja, je?li chcesz zasiewa? du?e pola i czerpa? zyski z uprawy ziemniakow, bo: nie musisz wcze?niej usuwa? ?etow (kombajn zrobi to sam), kombajn zbiera a? cztery rzedy ziemniakow, mo?esz do niego zatrudni? pracownika.
Mo?esz kupi? tanszy o 10 000 $ Grimme GL 420, ale szeroko?? robocza jest o po?owe mniejsza, wiec nie warto.Natural treatments for diabetic nerve pain
Remedios naturales para combatir la diabetes tipo 2 tratamiento
My little pony games online hasbro
Blood sugar level 500 symptoms
01.04.2016 Cure Of Diabetes


Comments to Grimme gl 420 farming simulator

  1. You don't have to severely the Paleo and.
  2. Lonely_Boy on 01.04.2016
  3. Silly to go go whole hog??so to speak and cut out completely meals that are Induction friendly, nonetheless.
  4. Vertual on 01.04.2016