Dragon age 2 increase text size

Foods to improve sex drive in males

Tegen alle wettelijke bepalingen in,  werd onze fractie niet uitgenodigd op de bespreking van dit dossier op de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Dit is in het verleden ook al een aandachtspunt geweest zeker toen het fietsen op de Vesten werd toegelaten. Onder impuls van de sp.a in het vorig beleid werd dit terrein eind 2012 aangekocht omwille van de strategische ligging tussen het containerpark en de opslagplaats aan de Rellenstraat (eigendom stad). Zeker niet onbelangrijk is dat we nu de stok achter de deur, die we wel hadden als eigenaar, nu ook kwijt zijn. Voor alle duidelijkheid beperkt dit agendapunt zich tot de opmaak van een plan waarvan de kostprijs voorzien is op 81.000 euro!!! Voor wie het niet meer zou weten, werd in de voorbije legislaturen door Jef Thewis en mezelf D&A ingeschakeld om een identiek project te realiseren maar waar de focus vooral lag op de openbare groene ruimten, de Vesten en het stadspark.
De meerderheid trekt 57.000 euro uit om via een prive firma ALLEEN de binnenstad op te fleuren met mooie bebloeming.
Onze fractie betreurt deze discriminatie want met deze beslissing wordt zekerheid van bebloeming voorzien in de binnenstad en zal het van vrijwilligers afhangen of er ook bebloeming komt in de randgemeenten. Onze fractie wou dit punt enkel goedkeuren als er ook een garantie ingebouwd werd dat bij gebrek aan interesse in de randgemeenten de stad ook geld voorziet om de prive in te schakelen in de randgemeenten.
Deze aanpassing wordt voorgesteld als een vereenvoudiging van de tarieven maar is louter en alleen gebaseerd op een belastingverhoging. Sp.a raadslid Gert Stas vroeg de meerderheid om akkoord te gaan om de voorziene huurgelden, die  in de begroting vrijkomen omdat het pand ‘De Resoor’ werd opgezegd, ter beschikking te stellen aan de jeugd.
Helaas en jammer voor de jeugd vond jeugdschepen Hilde Vautmans dit geen goed idee en weg was het voorstel. Sp.a raadslid Eddy El Herbouti schetste de gevaarlijke verkeerssituatie aan de school De Bloesem. De gemeenteraad keurde het sp.a voorstel goed zodat er 2 extra parkeerplaatsen komen voor de autobussen.
Zoals reeds aangekondigd heeft de sp.a fractie zich niet akkoord verklaard om dit waanzinnig hoog bedrag te investeren in meubilair, lichtstudie en verlichting. Op 13 maart 2013 zal het precies 1 jaar geleden zijn dat in een busongeval in Serre 28 Limburgse doden vielen waaronder 22 kinderen, 2 chauffeurs en 4 begeleiders. In het stadspark van Sint-Truiden werd onlangs een boom met een gedenkplaat ontdekt die dit ongeval in gedachte moeten houden.
Naar aanleiding van dit ongeval zijn Ludwig Vandenhove en ikzelf op het idee gekomen om deze boom aan de vooravond van de Dag van het Park meer bepaald op 26 april te planten in het stadspark in de nabijheid van het geboortebos.
Het Sint-Truidens college van burgemeester en schepenen van vrijdag 26 oktober 2012 heeft een voorwaardelijk positief advies gegeven voor 3 windturbines. Ecopower heeft een milieuvergunningsaanvraag ingediend om 3 windturbines te plaatsen in een zone, die gelegen is tussen Zepperen en Kortenbos. De windturbines worden voorzien langs de N80 en vormen een lijn, die parallel loopt met de spoorlijn tussen Sint-Truiden en Hasselt en de hoogspanningslijn tussen Kortenbos (N722) en de N80.


Op woensdag 20 juni 2012 werd een informatieavond georganiseerd en het openbaar onderzoek liep af op zaterdag 6 oktober 2012. Tussen dit gebied en het projectgebied liggen de N722, de woonkern van Kortenbos, de spoorweg, de hoogspanningslijn en de N80.
Ook volgens de woordvoerder van het kabinet van minister van ruimtelijke ordening is Sint-Truiden een stad apart.
Op initiatief van de sp.a-fractie werd vandaag op het schepencollege beslist om opnieuw pastorijwoningen toe te laten. Sinds 2007 werd in de verkavelingsvergunningen systematisch een aantal bouwstijlen verboden, waaronder de pastorijstijl.
Deze bouwstijl weigeren is gestoeld op appreciatie en heeft niets te maken met verminderde woonkwaliteit.
In zijn verkiezingsprogramma heeft Filip Moers trouwens nog bijkomende initiatieven aangekondigd zoals het eenvoudiger maken van de procedures en kleine werken vrij te stellen van een bouwvergunning. In de aanloop naar de verkiezingen op 3 maart is de VVD vrijwel elke dag wel ergens aan het flyeren. Ook neemt onze fractie geen genoegen met het feit dat in het woonproject geen enkele sociale koop- en of huurwoning wordt voorzien.
De sp.a fractie is van oordeel dat dit geen eenvoudige aangelegenheid is omdat het enerzijds misschien wel logisch lijkt dat de fietsers van op de Vest zich verder kunnen verplaatsen via het stadspark maar de ruimte die hiervoor beschikbaar is in het stadspark is echter niet te vergelijken met de breedte van de paden op de Vesten. In juni 2013 werd op de gemeenteraad een erfpachtovereenkomst met Bionerga afgesloten voor 27 jaar. Het enige stuk en de ‘missing link’ dat (nog) niet werd uitgevoerd, is de Naamse Vest omdat dit in 2011 op een veto stootte van CD&V en Open VLD met als argument dat deze heraanleg moest gekoppeld worden aan de  ondergrondse parking Europaplein. In de randgemeenten doet men een oproep aan de bewoners om ook initiatieven te nemen en wordt amper 5.000 euro voorzien om dit te vergoeden.
CD&V en Open VLD wou hier niet op ingaan en onze vrees neemt toe dat zoals voor 1995 de randgemeenten opnieuw in de vergeethoek terecht komen. CD&V en Open VLD hopen met deze tariefverhoging het verlies van het stedelijk zwembad terug te dringen.
Deze middelen kunnen dan op een flexibele manier aangewend worden om hun nieuw onderkomen onder de Zoutkist in orde te brengen. Hopelijk komt ook de dienst mobiliteit vlug met een voorstel zodat de schoolomgeving op alle vlakken veiliger wordt.
Tijdens de behandeling van dit punt blijkt overigens dat het niet beperkt zal blijven tot dit bedrag aangezien nog tal van andere zaken niet voorzien zijn in dit bedrag zoals overgordijnen.
Uit de reactie van schepen Stippelmans blijkt dat de meerderheid deze problematiek in zijn totaliteit wenst aan te pakken, dus voor gans het grondgebied van Sint-Truiden en niet ‘a tete du client’.
Blijkbaar hebben toenmalig burgemeester Ludwig Vandenhove en gewezen schepen van openbaar groen Filip Moers in alle sereniteit deze boom aangeplant. Een tijdje geleden kreeg ik het voorstel van Edwin Swerts de zaakvoerder van Tuinen Swerts dat zij bereid waren een speciale boom te schenken aan de stad om die een mooie plaats te geven in het al bijzonder gevarieerd bomenarsenaal in ons stadspark.


Omdat steeds meer bouwers interesse hebben om deze bouwstijl te bouwen, werd meermaals de vraag gesteld waarom dit niet mocht. In de verordening zijn immers voldoende voorwaarden opgenomen om de woonkwaliteit af te dwingen”, aldus de initiatiefnemer en schepen Filip Moers. Zo moet het vervangen van ramen in niet-beschermde panden en het vernieuwen van een dakbedekking (zonder structurele ingrepen) vrijgesteld  worden van een bouwaanvraag of melding. Dit druist compleet in tegen de administratieve vereenvoudiging”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove. Tevens bedankt voor alle personen die voor mijn persoonlijk schitterend resultaat gezorgd hebben (2.171). Blijkbaar is de sp.a fractie nog de enige fractie in de gemeenteraad die in nieuwe projecten nog sociale woningen wenst te realiseren.
Op de veel smallere paden in het stadspark komen fietsers ongetwijfeld in conflict met wandelaars, nog moeilijker wordt het als er wandelaars zijn die hun hond aan de leiband hebben. Ze zullen later alvast niet kunnen zeggen dat ze het niet wisten… Ook dit punt werd om al deze redenen door de sp.a fractie niet goedgekeurd.
Iets wat toen een certitude was maar nu sinds kort de duimen moet leggen voor de ondergrondse parking onder de Grote Markt … als alweer andere studies aangeven dat dit op die plaats mogelijk is.
Onze fractie, bij monde van Ann Knaepen, denkt eerder dat deze prijsverhoging het aantal zwemmers zal doen dalen en het verlies alleen maar zal doen toenemen. Er zijn slechts belijningen voorzien voor 2 autobussen en de belijningen zijn sinds de werken van Infrax haast niet meer zichtbaar.
Ook het reinigen en restaureren van de schilderijen voor een bedrag van 37.000 euro zitten in een ander dossier en zijn dus ook niet inbegrepen in deze meer dan 20 miljoen oude Bfr. We mogen ook de groepen zoals de schoolkinderen en de scouts niet vergeten en wat doe je met de fietsers die in groep op het stadspark komen en dan hebben we het nog niet over de alom aanwezige elektrische fietsen die hogere snelheden halen.
6 maanden later stellen we bij de bespreking van de begroting vast dat diezelfde meerderheid deze stadseigendom in de etalage plaatst om te verkopen en nog straffer aan Bionerga tegen een prijs die amper 48.000 euro hoger ligt dan de erfpachtovereenkomst die op de gemeenteraad in juni 2013 werd goedgekeurd.
Ook de dieren zoals de eendjes die zich ook vaak in groep verplaatsen, mengen zich ook nog eens tussen dit verkeer. Ons laatste en zeker niet onbelangrijkste argument is de voorziene mobiliteitsstroom en de daaraan gekoppelde ondergrondse of bovengrondse parkeergarage in de smalle Rijschoolstraat. Aangezien de meerderheid niet bereid was om dit ‘onvolledig’ dossier uit te stellen heeft de sp.a fractie als enige fractie tegen gestemd.
Dit zal bijzonder zware problemen creeren, zowel naar veiligheid als woonkwaliteit  voor de bewoners van deze straat.Jan jones caesars
How to increase penile size in telugu video
Comments to “Gemeenteraadsverkiezingen 's-hertogenbosch 2014”

  1. BezNIKovaja writes:
    And I appreciate your honesty in your submit certain brick and mortar shops, nonetheless choosing.
  2. ANAR_SOVETSKI writes:
    Get rid of their cancer cells and keep away from cancer are all practical.