Mat ved diabetes type 2,medication administration errors in the news,cure diab?te vals les bains yverdon - PDF Books


Ha alle ingrediensene i en blender eller food prosessor, og kjor det hele til en jevn pure.
En blogg for deg med diabetesHer finner du tips og rad om hvordan du kan leve bedre med diabetes. Glad i sotsaker?Vi har lagt ut mange herlige oppskrifter uten sukker og med lite karbohydrater som passer godt til deg med diabetes. Denne nettsiden inneholder informasjon som er malsatt til en stor mengde med tilhorere og kan inneholde produktdetaljer eller informasjon som ellers ikke er tilgjengelig eller gyldig i ditt land. Roche har ikke alltid mulighet til a kvalitetssikre andres innlegg, men vil fjerne villedende eller upassende innlegg sa langt det lar seg gjore. Ein amerikansk studie visar at risikoen for å utvikle type 2-diabetes aukar dersom ein et kvit ris regelmessig. Forskarar ved Harvard School of Public Health har undersøkt fire typar ris som er assosiert med type 2-diabetes. Det er kvit ris som det blir ete mest av, og denne risen har høg glykemisk indeks (GI). Niri B.Israel er ein okkupasjonsstat og ein terrorstat som undertrykker den palestinske befolkninga.
Niri B.Det ville jo ha vori merkeleg om ikkje miljovernministeren hadde sett at Trump som president vil bli ei katastrofe for miljovernarbeidet. 1.mars ble det publisert en metaanalyse i American Journal of Clinical Nutrition som tok for seg randomiserte studier som har sammenlignet ulike kosthold hos de med DM2 (1). Sok etter relevante sokeord fikk 1801 treff, og ved undersokelse av referanselistene fant man ytterligere 64 artikler. Til slutt stod man altsa igjen med 20 randomiserte studier med en varighet mellom 6 mnd og 4 ar. 9 av studiene sammenlignet lavkarbodiett med kontrolldietter som lavfett, lav-GI og middelhavsdiett.
3 studier sammenlignet lav-GI med henholdsvis offentlige anbefalinger, hoy-GI og hoyfiberdiett. Andre studier sammenlignet vegansk kosthold med offentlige anbefalinger, vegatarkosthold med diabeteskost, hoykarbohydrat med hoy-enumettet fett og hoyfiber med lavfett. Hoyproteindiett viste ingen fordeler sammenlignet med kontrolldiettene nar det gjaldt endringer i blodlipidene. Det a endre pa sammensetningen av makron?ringsstoffene kan v?re effektivt for a forbedre de ulike risikofaktorene hos diabetikere. Jeg har tidligere skrevet en sak om kosthold ved DM2, basert pa en review-artikkel av Buyken og medarbeidere (2). Det a ga ned i vekt dersom man er overvektig vil alltid v?re positivt, og vektnedgangen i seg selv kan gjore mye for insulinsensitiviteten og blodlipidene.
En svakhet som er verdt a ha i bakhodet er at navnet pa diettene ikke nodvendigvis sier noe om hva deltakerne har spist.
Forfatterne nevner i diskusjonen at lavkarbo, lav-GI og middelhavsdiett utpekte seg med signifikant forbedring av blodlipidene.
Fedon Lindberg snakket om middelhavskost pa arets kostholdskonferanse i regi av LHL, og der nevnte han en modernisering av middelhavsdietten der man ogsa justerte den for glykemisk indeks. Ut ifra resultatene i denne metaanalysen og tidligere studier, virker middelhavsdiett a v?re et trygt og solid utgangspunkt for tilrettelegging av kostholdet hos diabetikere. Det mest triste med DM2 er at man stort sett gir de samme elendige radene som man gjorde for 10 og 30 ar siden.
Noe av det mest triste er at fullkorn betegnes som god diabetesmat pga treg blodsukkerstigning nar flere studier viser at blodsukkeret oker omtrent like mye som med fine melprodukter. Om forfatterenVegard LysneVegard (f.1988) er klinisk ern?ringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Vegard bruker mye tid pa a holde seg oppdater pa hva som rorer seg i kostholds-, trenings- og helseverden. Forsok med mus viste at storre doser av kunstig sotstoff, som blant annet finnes i mange leskedrikker, gir endret tarmflora og glukoseintoleranse, som igjen kan gi diabetes, hjerte- og karsykdommer og overvekt. Forsok pa mus og mennesker viste at kunstige sotstoffer som sakkarin og aspartam endret sammensetningen av bakterier i tarmen, det som kalles tarmfloraen. Eggesbo er seniorforsker ved avdeling for arv og miljo pa Folkehelseinstituttet og forsker pa tarmflora og overvekt.
Glukoseintoleranse kan fore til diabetes, og gir okt risiko for hjerte- og karsykdommer og overvekt. Andre uavhengige forskere peker derimot pa at resultatene forst og fremst kommer fra forsok med mus. Pa den andre siden mener Eggesbo at studien ville blitt enda bedre hvis forskerne kunne vist at deltakerne gikk tilbake til sin normale tilstand etter a ha sluttet med kunstige sotstoffer igjen.
Hun mener ogsa at det ikke er noen grunn til a v?re forsiktig med a informere om mulige negative effekter av kunstige sotstoffer.
For det forste overforte forskerne lort fra musene som hadde fatt kunstig sotstoff, og ga som klyster til andre mus uten bakterier i tarmene. Fire av de sju fikk bade endret tarmflora og nedsatt glukosetoleranse, altsa hoyere glukose i blodet.
Sammenhengen med endret tarmflora ble borte for dem som bare var overvektige, ifolge artikkelen i Nature. I en kommentar i Nature stilles det likevel sporsmal ved hva som er arsak og hva som er virkning i denne sammenhengen.
Mer forskning ma til for a finne ut om kunstige sotstoffer gir ytterligere fart til denne karusellen, eller hvordan de ellers bidrar i det komplekse samspillet mellom tarmbakterier, overvekt, glukoseintoleranse og diabetes hos mennesker, ifolge kommentaren i Nature. Piloter floy mer effektivt nar de fikk vite at noen fulgte med pa hvor mye drivstoff de brukte. Det er underskudd pa prester i Norge, og frafallet fra prestestudiet har v?rt stort, men na kan det lysne. Dersom de norske klimakuttene i landbruket skal tas der det forurenses mest, vil tusenvis av arbeidsplasser ga tapt, ifolge beregninger fra NIBIO. Bakterier i Polhavet har egenskaper som gjor at de kan lage plast som brytes naturlig ned i naturen.


De siste tiarene har vi fatt flere tilfeller av sykdommen borreliose som smitter ved flattbitt, men det kan ikke forklares med at det er flere hjortedyr.
Britiske helsemyndigheter frarader gravide a reise til delstaten Florida i USA, pa grunn av fare for zikasmitte.
Hvordan skal vi tilpasse boligene vare for a omgi oss med bakteriene som gjor oss friske? Nar vi snakker om mat som forsinker aldring, sa snakker vi ikke bare om utseende, som huden, horet og andre fysiske tegn til aldring. Les ogsa:Kokosolje – 10 gode grunner til a bruke det daglig9 matvarer som bekjemper kreft7 feite matvarer som kan brenne bort mageflesket5 matvarer som senker blodtrykketEr sjampoen og sapen du har hjemme full av gift? Fra for vet vi at genene vare enten kan gjore oss sarbare for eller beskytte mot kroniske sykdommer. Men fortsatt lurer man pa hvilke sider ved matvanene vare som er viktigst a fokusere pa, og om det er de samme forholdene som gjelder fra person til person. Det nedlegges for tiden en durabelig forskningsinnsats for a finne svar pa akkurat dette, og forelopige resultater indikerer at bildet antagelig er mer sammensatt enn som sa.
De oppsiktsvekkende resultatene fra studien viste at en og samme matvare kunne gi vidt forskjellig blodsukkerespons fra person til person. Nettopp kompleksiteten som ligger i hvert enkelt menneske skaper et n?rmest uendelig antall utfall – i alle fall om man i tillegg tar med i betraktningen at livsstilsfaktorer, som mosjonsvaner og sovnmonster, ogsa har betydning for hvordan kroppen utnytter n?ringsstoffene.
Mens vi venter pa at tilsvarende verktoy blir tilgjengelig for folk flest, som apner for muligheten til a skreddersy kostradene etter individuelle behov, er det eneste vi kan gjore a forsoke a trekke ut den generelle essensen fra forskningen og hape at den er av mer eller mindre universell nytteverdi.
Hanna onsker a inspirere med sunn, fargerik og enkel mat, som gjor bade kroppen, magen og sinnet fornoyd. Vennligst v?r oppmerksom pa at vi ikke tar noe ansvar for tilgang til informasjon som muligens ikke er i samsvar med noen gyldig juridisk prosess, regulering, registrering eller bruk i bostedslandet ditt.
Det tyder at risen gjev rask blodsukkerstiging og er dermed assosiert med auka risiko for type 2-diabetes. Kostradene som gis ved DM2 varierer litt ut ifra hvor i verden man er, men i gjennomsnitt ligner de pa de offentlige kostradene for den friske befolkningen. Forfatterne onsket a undersoke hvordan ulike kosthold pavirker parametre som glykemisk kontroll (langtidsblodsukker, HbA1c), vekttap og endringer i blodlipidene. Ved a se gjennom abstractene fant forfatterne 55 artikler som ble utforsket i fulltekst, hvorav ytterligere 35 ble ekskludert grunnet manglende randomisering eller varighet kortere enn 6 mnd. Av disse var det 4 studier som ikke hadde tilstrekkelig informasjon til a bli tatt med i den prim?re analysen (f.eks.
Kostholdene som ble undersokt var lavkarbo, hoykarbo, lav-GI, hoy-GI, middelhavskost, hoyprotein, lavprotein, hoyfiber, vegansk kosthold, vegetarkost, offentlige anbefalinger og diabeteskost etter europeiske retningslinjer. Alle verdiene som er oppgitt er justerte og representerer gjennomsnittlige forskjeller mellom intervensjons- og kontrollgruppene. De fire diettene gav alle sammen forbedringer i de klassiske kardiovaskul?re risikofaktorene hos diabetikerne, og bor i folge forfatterne innga som naturlige alternativer til den diabeteskosten som anbefales i dag.
Konklusjonene i denne metaanalysen samsvarer fint med det Buyken kom fram til i sin artikkel, at lavkarbo, lav-GI og middelhavsdiett er effektive strategier for a forebygge og behandle DM2.
Siden deltakerne i disse studiene ikke har v?rt vektstabile, sa blir det vanskelig a vurdere hvor mye av effekten pa de andre risikofaktorene som skyldes vekttap og hva som skyldes endringene i kosten.
Verken lavkarbo, lav-GI eller hoyprotein var mer effektivt enn kontrolldiettene for vekttap, men likevel bedre for endringene i risikomarkorene.
Lavkarbo er for eksempel en rimelig los definisjon, og kan bety alt fra en moderat karbohydratrestriksjon ned til et ketogent kosthold med minimalt inntak av karbohydrater. Dette samsvarer med andre studier, som omtalt i en reviewartikkel av Siri-Tarino og medarbeidere (3). Kanskje bor man ofre noen tanker pa matens glykemiske indeks i tillegg, hvertfall om man er inaktiv.
Ved a la disse kostholdene innga som alternativer til dagens diabeteskost har man mer a spille pa, og sjansen for a finne noe som fungerer vil v?re mye storre! Ajala O, English P, Pinkney J: Systematic review and meta-analysis of different dietary approaches to the management of type 2 diabetes. Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB, Krauss RM: Saturated fat, carbohydrate, and cardiovascular disease. Selv med hoy grad av compliance greier man sjelden a fa kontroll pa blodsukkeret (jmf en norsk doktorgrad jeg var pa presentasjon pa for en tid tilbake, hun som disputerte var imidlertid sv?rt fornoyd med resultatene da intervensjonsgruppa ikke ble fullt sa fort darligere som kontrollgruppa). Lavkarbo eller middelhavsdiett (ikke den moderne varianten hvor man plutselig har innfort masse fullkorn, med unntak av Italia har aldri korn v?rt noen stor karbokilde rundt middelhavet). Doktorgradsprosjektet sikter pa a studere hvordan metabolitter relatert til enkarbonmetabolismen og B-vitaminstatus kan knyttes til risikoen for hjertesykdom, og om de kan brukes til a gi individrettede kostrad til hjertepasienter.
Endringen forte til at det oppstod glukoseintoleranse, viser en amerikansk studie publisert i tidsskriftet Nature.
Kroppen er noye pa a regulere blodsukkeret, sa litt forenklet sagt vil okt lagring av sukker som fett v?re en av flere metoder som kroppen bruker. Hun synes studien er ganske overbevisende, selv om hun presiserer at en studie alene aldri er nok til a trekke en sikker slutning. Likevel skriver flere av dem at resultatene er overraskende og vel gjennomforte pa mus, og taler for videre studier, ogsa pa flere mennesker. Nar resultatene i denne studien tyder pa at det kanskje virker tvert om, og at man isteden utvikler insulinresistens, sa synes jeg det er viktig a informere om det, sier hun. Noen av musene fikk sukkervann eller bare vann, mens andre mus fikk kunstig sotstoff i en daglig dose tilsvarende den maksimalt anbefalte for mennesker.
Analysene viste at disse musene hadde flere av en type bakterier som ogsa er vanlige i tarmfloraen til overvektige mennesker med type 2-diabetes. Sju deltakere uten overvekt eller andre livsstilssykdommer fikk maksimal anbefalt dose kunstig sotstoff i en uke. Disse dataene viste sammenheng mellom bruk av kunstige sotstoffer over lang tid, tarmflora, okt vekt og glukoseintoleranse.
Dette tolker forskerne bak studien som at arsaken til den endrede tarmfloraen er de kunstige sotstoffene, og ikke overvekten i seg selv. Men det hjelper a restaurere myr som tidligere har v?rt dyrket tilbake til den opprinnelige myrvegetasjonen.


Vi snakker ogsa om a senke blodtrykket, forhindre diabetes, hjertesykdommer, kreft og forbedre hjernehelsen. Paranotter – Disse inneholder mye selen, et mineral som hjelper til i produksjonen av et antioksidant som kalles glutation.
Rodvin (eller rod druejuice om du ikke drikker alkohol) – Er du glad i vin, sa velg rodvin. Olivenolje – Oljen inneholder enumettet fett som er bra for blodarene og et friskt hjerte. Bringeb?r, bjorneb?r og blab?r – B?rene inneholder viktige antioksidanter som kan forhindre betennelser og stress pa kroppen som kan fore til for tidlig aldring av hud og rynker. Egg (okologisk) – Det har lenge v?rt snakk om sammenheng mellom hoyt kolesterol og egg.
Samtidig er det klart at vi er under stadig pavirkning av miljofaktorer, og at var livsforsel kan bli avgjorende for om det bikker i feil retning eller ikke. En banebrytende studie tok nylig i bruk avanserte metoder for a undersoke om individuelt tilpassede kostrad – justerte etter hver enkelt studiedeltakers fysiske egenskaper og levevaner – bedre kunne regulere blodsukkeret hos en person, sammenlignet med tradisjonelle rad som prim?rt baserte seg pa karbohydratinnholdet i maten. For eksempel ga inntak av banan markant okning i blodsukkeret hos en deltaker, uten a gi nevneverdig utslag hos en annen. Eksempel pa ytre faktorer kan v?re matens innhold av karbohydrater, fett og fiber, maltidsrytme og mosjonsvaner, mens indre egenskaper ved individet er for eksempel kroppssammensetning, insulinsensitivitet og tarmflora, for a nevne noen».
Blodsukkerkurven man fikk etter inntak av utvalgte matvarer, var med andre ord avhengig av hvilke indre og ytre faktorer som gjorde seg gjeldende hos den enkelte studiedeltaker – og hvordan disse igjen pavirket hverandre. Observasjonene som ble gjort knyttet til fiberinntak og tarmflora, kan v?re eksempler pa kunnskap som kan komme flere til gode.
Om vi skulle trekke ut en kostfaktor som med fordel kan vektlegges av den som vil forsoke a pavirke egen tarmflora i gunstig retning, sa er det fiberinntaket. Informasjonskapslene blir i hovedsak benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Alle disse parametrene pavirker risikoen for hjertesykdom hos diabetikere, og forfatterne av metaanalysen onsket a kartlegge hvordan disse ble pavirket av ulike kostmonstre.
Noen av studiene undersokte flere enn to kostmonstre pa en gang, sa det er noen flere sammenligninger enn antall studier. De understreker at kosthold er en privatsak, og det a ha flere alternativer vil gjore det lettere a skreddersy behandlingen til den enkelte pasient.
Forfatterne understreker at det vil v?re behov for nye studier av disse diettene der energiinntaket er kontrollert, slik at man kan klargjore hvor mye av endringene som kan forklares av kostholdet.
Storre karbohydratrestriksjon kan v?re gunstig hos de med stor overvekt eller store problemer med a kontrollere blodsukkeret, og et hoyere proteininntak kan ogsa bidra til a redusere energiinntaket gjennom okt metthet. Ift studiene er jo compliance et problem, de som folger diettene far som regel veldig gode resultater, men en hel del som sliter med compliance odelegger for resultatene.
Dette er en av mekanismene som gir overvekt ved glukoseintoleranse, forklarer Merete Eggesbo til forskning.no. Derfor er de vanskelige a tolke, ifolge uttalelser formidlet av den offentlige britiske organisasjonen Science Media Centre. For mennesker er det rundt 40 bokser med kunstig sotet mineralvann – musene fikk dosen tilpasset i forhold til sin egen vekt. Metabolismen vil ogsa forbedres ved hjelp av slik mat, og det vil hjelpe deg til a holde deg slank og fin. Jeg pastar ikke at alkoholholdinge drikker er direkte sunt, men rodvin inneholder et stoff fra druen som er positivt for kroppen. Olivenolje inneholder ogsa polyfenoler, en antioksidant som kan v?re til nytte for a hindre for tidlig aldring, bekjempe ulike former for kreft og hjelpe til med hjertesykdom. En handfull av disse b?rene, inneholder veldig mange antioksidanter, og er ofte nok for a fa onsket effekt. Egenskaper hos individet av antatt betydning, som her ble tatt med i beregningsmodellen, var alder, kjonn, matinntak, fysisk aktivitetsniva, ulike kroppsmal, sovnmonster, blodtrykk, kolesterolniva og tarmens bakterieflora. Lignende ble observert for en rekke andre matvarer som i utgangspunktet var klassifisert som karbohydratrike og blodsukkerokende – som kjeks, brod, nudler, poteter og pizza. Kostfiber forer tarmbakteriene og gir gode vekstvilkar for de stammene vi onsker mer av, slik at disse i sin tur kan utkonkurrere de bakteriene vi ikke vil ha en overvekst av.
Siden hovedingredensen er kikerter, er det rikt pa fiber, komplekse karbohydrater og protein.
Middelhavsdietten var den eneste dietten som viste en signifikant fordel nar det gjaldt vekttap sammenlignet med kontrolldiettene.
Det som vil v?re mest overforbart til virkeligheten er sakalt ad libitum matinntak, der man ikke begrenser mengdene som inntas. Rodvin inneholder ogsa stoffer som har vist seg a v?re gunstig i forhold til diabetes, hjertesykdom og aldersrelatert hukommelsestap. Egg inneholder en rekke vitaminer, mineraler og antioksidanter som hjelper til med a forbedre helsen, holde huden ung og haret sterkt. Et hoyt inntak av fullkorn, belgvekster, frukt, b?r og gronnsaker er derfor nok en gang anbefalingen som gar ut til den som selv onsker a ta grep for en bedre helse og blodsukkerkontroll.
Dette betyr ikke at de andre diettene ikke er effektive for vekttap, for det kan de absolutt v?re. Samtidig vil dette vanskeliggjore forskningen, siden man da garantert vil fa ulikt energiinntak mellom gruppene og dermed en ekstra faktor a ta hensyn til. Det har ogsa blitt sagt at selen som finnes i paranotter, kan hjelpe menn a fa okt testosteron. Bade personer med og uten diabetes var med i studien, og personbasert ern?ringsradgivning sa ut til a v?re hensiktsmessig bade for dem med og uten en slik diagnose.Type 2 diabetes case study examples uk ltd
Nice guidelines for type 2 diabetes mellitus
Comments

 1. Roni_013

  Following a high protein diet, they would celebrate the season but with a new.

  25.04.2015

 2. Dagestanec

  Say that this analysis is without its limitations.

  25.04.2015

 3. Nacnoy_Snayper

  What this says concerning the Eades at this the idea.

  25.04.2015