Insulin ved type 2 diabetes nieuws,type 2 diabetes treatment paradigm quest,diabetes 1 and 2 or one and the same progress with the accelerator hypothesis - You Shoud Know


Insulin er et hormon som produseres i betacellene i bukspyttkjertelen, og som skilles ut i blodbanen avhengig av matinntak og blodsukkerniva. Prinsippet for insulinbehandling ved type 1-diabetes er a gjenopprette en normal fysiologisk funksjon som er blitt odelagt. Det er viktig a vite hvordan insulin skal oppbevares, ettersom feil oppbevaring kan fore til at insulinet blir odelagt uten at man nodvendigvis kan se det. Bare 13 prosent av kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes far riktig oppfolging etter fodselen, skriver Medical News Today.
Du bruker en eldre versjon av nettleseren Internet Explorer.For a fa en best mulig opplevelse av vare nettsider, bor du gratis oppgradere nettleseren din her. FRISK: Tone Hunstad (60) kvittet seg med type-2 diabetes ved a legge om kostholdet, og gikk ned 20 kilo. Manglende kunnskap om riktig kosthold, lite fysisk aktivitet, overvekt og mye stress er blant arsakene til at stadig flere nordmenn far type-2 diabetes. La om kostholdetHunstad startet pa lavkarbo-diett med lite fett og hoyt proteininnhold - og kiloene raste av.- I februar 2012 var jeg helt fri for medisiner. Diabetes kollasjDet er to hovedtyper av diabetes mellitus: type 1-diabetes og type 2-diabetes.
ArsakerArsaker til diabetes mellitus er enten mangel pa hormonet insulin, at insulinet ikke har god nok virkning, eller en kombinasjon av de to faktorene. BehandlingSykdommen kan ikke helbredes, men ved korrekt behandling kan symptomer og skadevirkninger minimaliseres. Tegn og forklar hvor du finner bukspyttkjertelen.Hormonene insulin og glukagon blir produsert i de langerhanske oyer i bukspyttkjertelen. Oppgaver GenereltSabina onsker veiledning om kosthold (Yrkessituasjon) Marte maler blodsukker (Yrkessituasjon) Line skal l?re mer om insulinbehandling (Yrkessituasjon) Komplikasjoner ved diabetes (Yrkessituasjon) Ingrid har hoyt blodsukker (Yrkessituasjon) Hvordan virker matinntaket inn pa blodsukkeret? DOI (Digital Object Identifier) er en unik kode som sikrer permanente lenker til elektroniske dokumenter.
Studien ble utfort som en retrospektiv analyse av prospektivt innsamlede pasientopplysninger.
Preoperativt ble det tatt fastende blodprover som ble analysert med standardmetoder ved Sentrallaboratoriet og Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus, Aker. For og etter operasjon ble pasientene undersokt med tanke pa forekomsten av metabolsk syndrom. Normalfordelte kontinuerlige data er angitt som gjennomsnittsverdi med standardavvik (SD) eller spredning. Totalt 174 fedmekirurgiske inngrep ble utfort i 2007, hvorav 148 (85 %) var av typen gastrisk bypass. Gjennomsnittsalder var 43 ± 9 ar, 108 pasienter (79 %) var kvinner og ni (7 %) hadde ikke-vestlig etnisk bakgrunn. Tabell 1  Vekt, kroppsmasseindeks og mal for glukosehomoostase for og 18 ± 4 maneder etter gastrisk bypass hos 46 pasienter med type 2-diabetes for operasjon. For pasienter med type 2-diabetes for operasjon, hadde 43 av 46 pasienter parede data for a evaluere metabolsk syndrom for og etter operasjon.
I denne studien forte gastrisk bypass for sykelig fedme til normalisering av plasma-glukosenivaet hos 72 % av pasientene med type 2-diabetes. For pasienter med type 2-diabetes inntrer den blodsukkersenkende effekten av gastrisk bypass raskt.
Vi takker Inger Eribe og Ann Steen ved Overvektspoliklinikken for hjelp med registrering av data.
Insulin er essensielt for alle mennesker for a overleve, og underskudd pa insulin forer til utvikling av diabetes mellitus.
Behandlingen skal erstatte den manglende basale insulinproduksjon som normalt sett pagar hele dognet, samt erstatte bortfallet av de normale sekresjonstoppene ved maltid.
Diabetes-INFO.no har som malsetning a na ut med aktuell informasjon og kunnskap om diabetes til personer som har diabetes, deres parorende, og ellers til de som matte onske det.
Jeg vil fortelle hvordan det er for meg a leve med en kronisk sykdom som for mange forbindes med skam og skyld. Mangler vi insulin, ja, sa dor vi. Som tidligere skrevet sa mangler de med diabetes - type 1 insulin, men hos de som har diabetes - type 2 er problemet at kroppen ikke greier a nyttiggjore seg insulinet pa en god mate. Det skyldes at kroppen ikke klarer a lage nok insulin.Insulin er et hormon som hjelper til med a transportere karbohydratene, som omdannes til sukker i kroppen, inn i cellene hvor det lagres til vi trenger det.
De har ofte en gradvis og snikende utvikling fordi pasienten har en viss insulinproduksjon, og effekten av insulinet eller mengden av insulinet reduseres gradvis.Mange har type 2-diabetes uten a vite om det.
Dette betyr at immunsystemet angriper og odelegger de cellene i bukspyttkjertelen (pankreas) som produserer hormonet insulin.Insulinets oppgave er a transportere sukker (glukose) inn i leveren og inn i muskel- og fettceller for lagring. Den ble sist oppdatert i 2004, har mange sikkerhetshull og følger ikke moderne nettstandarder.
Overweight and obesity are associated with an increased risk of acquiring type 2 diabetes and metabolic syndrome. Pasienter operert med laparoskopisk gastrisk bypass ved Oslo universitetssykehus, Aker i perioden 1.1. Data ble lagret i en database opprettet med konsesjon fra Datatilsynet, og skriftlig pasientsamtykke ble innhentet. Etter operasjon ble det tatt blodprover ved samme laboratorium, ved lokalsykehus eller hos fastlege.
Vi brukte den modifiserte definisjonen av metabolsk syndrom fra National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel (11).
Av disse 148 pasientene hadde 136 pasienter oppfolgingsdata mer enn seks maneder etter operasjon og ble derfor inkludert i studien. Dette er i samsvar med internasjonale data, som ogsa viser at behandlingseffekten kan variere avhengig av hvor lenge pasientene har hatt type 2-diabetes, hvordan diagnosen stilles og oppfolgingstid.
Dette samsvarer med funn i andre studier, som i tillegg har demonstrert signifikant lavere forekomst av metabolsk syndrom allerede fa uker etter operasjon (13, 22).
Denne undersokelsen kunne avdekket flere pasienter med type 2-diabetes bade for og etter operasjon.
Rapid changes in the prevalence of obesity and known diabetes in an adult Norwegian population. Diabetes mellitus and risk of fatal ischaemic heart disease by gender: 18 years follow-up of 74,914 individuals in the HUNT 1 Study. Effect of intensive control of glucose on cardiovascular outcomes and death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised controlled trials. An intensified lifestyle intervention programme may be superior to insulin treatment in poorly controlled Type 2 diabetic patients on oral hypoglycaemic agents: results of a feasibility study.
Clinical value of the metabolic syndrome for long term prediction of total and cardiovascular mortality: prospective, population based cohort study.
Establishing laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: perioperative outcome and characteristics of the learning curve. Minireview: hormonal and metabolic mechanisms of diabetes remission after gastrointestinal surgery. Insulin resistance, inflammation, and the metabolic syndrome following Roux-en-Y gastric bypass surgery in severely obese subjects. Hos personer som ikke har diabetes stiger insulinmengden i blodet normalt sett sv?rt raskt etter inntak av et maltid, for sa a falle tilbake til et normalniva etter hvert. Ved temperaturer over 30 °C, for eksempel om sommeren eller i syden, bor insulinet oppbevares pa et egnet sted som holder lavere temperatur.


Jeg tenkte jeg skulle her prove a forklare litt hvordan hormonet insulin funker. Insulin fungerer som en dorapner til cellene vare, de fester seg pa noe som blir kalt reseptorer (nokkelhull) pa cellene vare for at det skal v?re mulig a fa inn glukose (sukker). De siste 50 arene har antallet som rammes firedoblet seg, og arlig far 6000 - 7000 nordmenn diagnosen type-2 diabetes.
Du ma bruke ditt egentlige navn, v?r saklig, respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Type 1-diabetes krever at en tilforer kroppen insulin, mens type 2-diabetes vanligvis kan reguleres uten insulin. Som helsefagarbeider er det viktig at du kan observere og forebygge komplikasjoner hos pasienter med diabetes. Nar sukkeret ikke kommer inn i cellene, far ikke cellene dekt behovet sitt for energi og ma hente energi fra lagrene i fettvevet. Ofte oppdages sykdommen ved en rutinesjekk hos legen, eller fordi pasienten oppsoker lege pa grunn av seinkomplikasjoner som for eksempel sar som ikke gror, urinveisinfeksjon eller at han eller hun foler seg sliten og uopplagt. Det er flere mater a sette insulin pa, og det vanligste i dag er a bruke insulinpenn eller insulinpumpe.Med insulinbehandlingen kan pasienten leve et tiln?rmet normalt liv.
We have assessed the prevalence of these conditions before and after gastric bypass surgery for morbid obesity. Vi har undersokt forekomsten av disse tilstandene for og etter gastrisk bypass-operasjon for sykelig fedme. Minst 100 000 personer i Norge har kjent type 2-diabetes, men den reelle forekomsten er trolig langt hoyere (2, 3). Opplysninger om tilleggssykdommer ble registrert fra henvisningsskriv og ved forste konsultasjon pa poliklinikken.
Paret t-test og ikke-parametrisk analyse (Wilcoxons signed-rank test) ble brukt for a sammenlikne henholdsvis normalfordelte og ikke-normalfordelte kontinuerlige parede data. Ni av de 12 pasientene som ble ekskludert motte kun til kontroll etter seks uker eller seks maneder etter operasjon, to pasienter hadde flyttet utenlands og en pasient fra en annen helseregion ble ikke fulgt ved var poliklinikk. I en metaanalyse er det vist at type 2-diabetes gikk i remisjon hos 80 % av pasientene etter gastrisk bypass (15). En av teoriene for dette er at eksklusjon av fodemidler fra proksimale tynntarm, som folge av omkobling av tarmsegmenter, medforer bedret glukosetoleranse (19). Definisjonen av metabolsk syndrom er et hjelpemiddel for a identifisere pasienter med s?rlig risiko for type 2-diabetes og aterosklerotisk kardiovaskul?r sykdom (11). Ikke alle laboratoriemalinger ble gjort ved samme laboratorium, men siden standardiserte analysemetoder ble benyttet, har dette trolig liten betydning. Dette skjer blant annet ved at leverceller, muskelceller og fettceller tar opp sukker fra blodbanen, for eksempel etter et maltid. Av disse har n?rmere halvparten diabetes uten selv a vite om det.Diabetes type 2 er en medvirkende arsak til utvikling av hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, nyresvikt, blindhet, sar pa fottene og amputasjoner. Det hores tungt ut, men smaksopplevelsen endrer seg og man blir vant til a klare seg uten sukker og usunn mat. Forbrenningen av fett vil derfor oke.Pasienten blir kvalm, kaster opp og far magesmerter fordi han eller hun er «forgiftet» av sukker. Diabetes og lavt blodsukker SeinkomplikasjonerEtter mange ars sykdom kan diabetikere utvikle sakalte seinkomplikasjoner.
Nar de insulinproduserende cellene blir odelagte, opphorer sukkertransporten inn i cellene, og sukkeret hoper seg opp i blodbanen.
For a kontrollere at kroppen far riktig dose insulin ma pasienten jevnlig kontrollere blodsukkeret.Type 2- diabetes kan behandles med tabletter som oker produksjonen av insulin, eller som oker effekten av det insulinet kroppen produserer.
Hva kan arsaker til diabetes v?re?Beskriv symptomer ved type 1-diabetes.Som helsefagarbeider skal du observere og rapportere symptomer som kan tyde pa at en pasient har uoppdaget diabetes.
The metabolic syndrome was defined according to criteria laid out by the National Cholesterol Education Program. Type 2-diabetes oker risikoen for mikro- og makrovaskul?re hendelser samt dod forarsaket av iskemisk karsykdom (4). 2007, og med oppfolgingsdata mer enn seks maneder etter operasjon, ble inkludert i studien (fig 1). Klinisk undersokelse og blodproveanalyse som dannet grunnlag for preoperativ vurdering av pasientene ble utfort flere maneder for operasjon. Oppfolgingsdata registrert av lege ved sykehuset forela hos 131 av de inkluderte pasientene. Etter operasjonen oker maltidsstimulert frigjoring av gastrointestinale peptider (for eksempel inkretinet glukagonliknende peptid-1). Livsstilsrad som okt fysisk aktivitet, kostholdsendring og roykeslutt er sentrale for denne pasientgruppen. Hor ham fortelle om da han selv stirret doden i hvitoyet, og hvordan det har fatt ham pa andre tanker. Med andre ord fungerer insulin som en slags nokkel som gjor cellene i stand til a ta opp sukker. Sukker (glukose) er cellenes drivstoff. De med diabetes - type 1 trenger a fa tilfort insulin for a overleve.
Lite energi og tretthetsfolelse er et symptom som oppstar fordi det sukkeret kroppen skulle bruke til a lage energi av, forsvinner ut av kroppen med urinen.Nar kroppen omsetter fett for a dekke behovet for energi i kroppen, dannes ketosyrer.
NHI (Ekstern ressurs) Naturfagsenteret: Regulering av blodsukker (Ekstern ressurs)GenereltA stille diagnosen type 2-diabetes. Intensiv medisinsk behandling for a senke blodsukkernivaet hos pasienter med type 2-diabetes reduserer forekomsten av mikrovaskul?re komplikasjoner sammenliknet med mindre intens blodsukkerbehandling (5).
Dette er assosiert med okt insulinsekresjon fra betacellene i pancreas og redusert matinntak. Vare resultater viser at pasientene oppnar stor vektreduksjon og signifikante bedringer av kardiovaskul?re risikofaktorer etter gastrisk bypass. Noen pasienter med kort oppfolgingstid vil ikke ha oppnadd maksimalt vekttap, som vanligvis oppnas 1?–?2 ar postoperativt. De med diabetes - type 2 har egenproduksjon av insulin, men her er feilen at kroppen (cellene) ikke greier a nyttiggjore seg insulinet pa en god mate. Alvorlig insulinmangel pavirker ogsa maten fett omsettes pa, slik at mengden av ketosyrer oker kraftig. Nar vi reduserer vekten, blir det enklere a behandle blodsukkeret, siden fettvev forbruker store mengder insulin. Intensiv glykemisk kontroll reduserer ogsa forekomsten av kardiovaskul?re hendelser uten a v?re ledsaget av okt mortalitet, men sikkerheten ved slik behandling har v?rt diskutert (6, 7). Etter operasjon fikk pasientene flytende kost i en uke, moset mat i to uker og deretter gradvis normal kost.
Over tid vil vektreduksjon i seg selv fore til bedret insulinfolsomhet og redusert insulinbehov. Ytterligere vektreduksjon hos enkelte pasienter kunne ha v?rt av betydning for resultatene i studien. Pa grunn av at insulin brytes ned i magesekken er det ikke mulig a ta det som tabletter, men ma injiseres i fettvevet under huden.
Ved insulinbehandling og type 2-diabetes er det mer variabelt hva som er nodvendig i forhold til egenproduksjon og grad av insulinresistens. Reduser eller unnga poteter, pasta og ris, sier hun.- Hva slags mat bor man velge?- Proteinrike matvarer som fisk og sjomat, fugl, kjott, soya, egg og notter vil n?rmest ikke pavirke blodsukkeret ditt. Mosjon bidrar ogsa sterkt til a redusere blodsukkernivaet og fettvevet.God informasjon til pasienten er en forutsetning for a lykkes med diabetesbehandlingen.


Livsstilsintervensjon ved type 2-diabetes kan gi noe bedret blodsukkerkontroll, men forer i liten grad til varig vektreduksjon (8, 9).En stor andel av pasienter med fedme har metabolsk syndrom, definert ved kriterier for metabolske risikofaktorer (10).
Pasientene ble kontrollert av klinisk ern?ringsfysiolog, kirurg eller indremedisiner etter seks uker, seks maneder samt ett og to ar etter operasjon.
Langtidsdata for den blodsukkersenkende effekten av gastrisk bypass ved type 2-diabetes er fremdeles lite studert, men enkelte rapporter tyder pa at den vedvarer (20). Den menneskelige kropp er avhengig av en konstant tilforsel av sukker - energi - for a fungere, og denne energien kommer i fra maten du spiser. Av den grunn kan det v?re lurt a unnga a legge insulinet inntil bakveggen av kjoleskapet, hvor det er storre risiko for at dette skjer. Fiberrike matvarer som belgfrukter, gronnsaker og hele gryn, og fettrike matvarer som avocado, olivenolje, fet fisk, notter og fro er gunstig for blodsukker og helse, sier Sakariassen.Hasler Barhaughogda mener det er en kjensgjerning at mange mangler nok kunnskap om mat og om a spise riktig. En livsstil med lite mosjon og darlig kosthold oker risikoen for a utvikle diabetes type 2. Tilstedev?relse av metabolsk syndrom er forbundet med forhoyet risiko for type 2-diabetes og aterosklerotisk kardiovaskul?r sykdom, samt okt total og kardiovaskul?r dodelighet (11, 12).
For en del pasienter vil trolig okende alder og vekt igjen fore til hoyere blodsukkerverdier (21). Allerede ved lukten av mat begynner insulinproduksjonen a oke, og stiger ytterligere etterhvert som kroppen registrerer en stigning i blodsukkeret etter matinntak.
Etterhvert kan det ogsa ved type 2-diabetes v?re nodvendig a ga over pa mangeinjeksjonsregime likt som ved type 1-diabetes. Dersom man er utendors nar det er kulde, bor insulinet av samme grunn oppbevares inn mot kroppen. Det konsumeres for mye hurtigmat og for stor andel raske karbohydrater pa bekostning av gode proteinkilder, grovere og fiberrike karbohydrater og naturlig fett, sier sykepleier Hege Hasler Barhaughogda som har jobbet med diabetespasienter i mange ar.For lettvint- Matlaging og kosthold er preget av lettvinte losninger. Overvekt er med pa a redusere kroppens folsomhet for insulin, slik at insulinet virker darligere og blodsukkernivaet stiger. I en studie viste man at over 90 % av pasientene med metabolsk syndrom ikke tilfredsstilte disse kriteriene ett ar etter fedmekirurgi.
Blodtrykket ble malt ved slutten av konsultasjonen med pasienten sittende, ved bruk av automatisk blodtrykksapparat og bred mansjett.
Det er uklart hvor mye man skal vektlegge tilstedev?relse av type 2-diabetes i prioriteringen av pasienter med sykelig fedme for kirurgisk behandling. Som en hovedregels settes hurtigvirkende insulin i underhudsfettet pa magen, mens langtidsvirkende insulin settes i underhudsfettet pa laret. De fleste pasientene var operert med vertikal innsnort gastroplastikk (13).Bariatrisk kirurgi forer til normalisering av blodsukkernivaet ved type 2-diabetes for mange pasienter med sykelig fedme (14).
Dette er enten ved at kroppen ikke produserer insulin, eller produserer for lite i forhold til behovet, og dette kalles "insulinmangel".
En rekke forhold ma tas med i betraktning, blant annet type diabetes, dognrytme, aktivitetsniva og matinntak. Arsaken til at noen ma begynne med insulin kan v?re mange, men vi vet at diabetes - type 2 er en progressiv sykdom (en sykdom som utvikler seg over tid). Har du en forelder med diabetes type-2 har du 40 prosent okt risiko for a utvikle sykdommen selv, og har begge foreldrene dine sykdommen har du hele 80 prosent okt risiko. Hoyt blodtrykk og behandling med medikamenter som kortison, diuretika (vanndrivende) og betablokkere (hjertemedisin) kan oke risikoen for a utvikle diabetes type 2. I en metaanalyse hadde 78 % av pasientene med type 2-diabetes for operasjon ikke diabetes ved oppfolging. En oppnar raskere virkning av insulin som settes i magen, mens det tar lengere tid for insulin som settes i laret. Hos en nyoppdaget type 2 - diabetiker kan man faktisk se en okt produksjon av insulin enn hos en frisk person, pa grunn av den okte overproduksjonen vil cellene som produserer insulin til slutt bli "trott" og insulinproduksjonen vil etter hvert avta. For min egen del, vel sa har jeg kommet til det punktet at kroppen har behov for a fa tilfort insulin for at jeg skal kunne greie a na behandlingsmalene mine.
Genene tillater deg a fa diabetes, men det er din livsstil som er avtrekkeren, sier Barhaughogda.Mye informasjonIfolge generalsekret?r Bjornar Allgot i Diabetesforbundet foretrekker de a gi fa anbefalinger i forhold til kosthold, men mye informasjon. Behandlingseffekten er relatert til hvilken kirurgisk prosedyre som er benyttet (15).Kirurgisk behandling av sykelig fedme er et etablert behandlingstilbud i Norge (16).
For en begynner a bruke insulin er det ogsa viktig a fa oppl?ring i injeksjonsteknikk slik at en vet hvordan en skal sette insulin. Hvis jeg lar v?r a ta insulin na, sa dor jeg ikke, men over lang tid med darlig regulert blodsukker, sa vil jeg kunne utvikle alvorlige senkomplikasjoner. Likevel gir Diabetesforbundet noen godt dokumenterte rad om kosthold til personer med type-2 diabetes:- Vi vet at personer med type-2 diabetes er mer utsatt for hjerte-karsykdom enn resten av befolkningen.
Hver for seg eller i kombinasjon vil dette igjen fore til stigende blodsukkerniva i kroppen, eller "hyperglykemi". Det er dokumentert at et hoyt inntak av animalsk fett er med pa a oke denne faren - derfor rader vi ogsa til a unnga dette. Hos personer som bruker insulin kan en feil dose insulin ogsa gjore slik at blodsukkernivaet blir for lavt. Hvis en med type 1 - diabetes ikke far tilfort insulin, vil det si at man forst utvikler en alvorlig syreforgiftning, og ubehandlet vil det fort fore til doden. For meg har jeg skjont na i 1 ars tid at behovet for insulin har v?rt okende. Personer med diabetes er ogsa utsatt for nyresykdom, og vi anbefaler derfor ikke et alt for hoyt innhold av proteiner i kosten.
Jeg vet at dette er en progressiv sykdom, men likevel har jeg HATET at behovet for insulinbehandling er her. For mye av sukkeret som er i blodet transporteres da inn i cellene, og det blir for lite sukker igjen i blodbanen slik at det pavirker hjernens funksjon. For meg foles det ut som at jeg har feilet, at jeg skulle ha v?rt flinkere, at jeg skulle ha passet mer pa maten, mosjonert mere osv.
Det vil si at det skal v?re grovest mulig og ha hoyt fiberinnhold, sakalte langsomme karbohydrater (lav GI). Dersom man far symptomer pa det lave blodsukkeret kalles det "foling", og det kan v?re alvorlig dersom blodsukkeret faller for lavt. Mange har ogsa opplevd at legen har sagt til pasientene sine at, hvis du ikke passer deg med tanke pa mat og trimmer for lite, ja sa ma du starte opp med insulin.
Mengden karbohydrater ma den enkelte tilpasse, sier Allgot.Tone (60) ble medisinfriTone Hunstad (60) oppdaget at hun hadde type-2 diabetes ved en tilfeldighet i 2007.
Det er imidlertid normalt for en person som bruker insulin og som er godt regulert a erfare det man kaller lette folinger regelmessig. Heldigvis vet jeg at dette er mer komplisert enn som sa hos mange, og heldigvis har jeg en fastlege som ikke har sagt sant til meg.
Ved a legge om kostholdet er hun i dag medisinfri og 20 kilo lettere.- Jeg tenkte ikke pa at jeg kunne v?re syk.
Disse kan v?re ubehagelige, men ikke farlig dersom man gjor tiltak for a fa blodsukkeret opp. Klart jeg kunne nok ha v?rt flinkere bade med mat og mosjon, men jeg vet og kjenner og skjonner at det ikke lengre er nok for meg.How to cure diabetes permanently jelent?se
List of oral medications for type 2 diabetes
Jan maes singapore
Comments

  1. Lala

    Low Fats, High Protein Kind.

    05.07.2015

  2. NightWolf

    The low points of having low fat has been.

    05.07.2015