Gijzeling jan van rijswijcklaan,diabete de type 2 insulino dependant variable,diabetes medicine lose weight xenical - Plans On 2016


Op 23 mei 1977 gijzelden 13 gewapende jonge Molukkers 125 kinderen en 98 volwassenen in een lagere school in Bovensmilde en in een trein bij De Punt. Als ik me aan de poort van gevangenis Nieuw Vosseveld in Vught meld, kom ik in een soort Big Brother-huis terecht. Als ik de sluizen van de gewone gevangenis doorben, krijg ik een rondrit van enkele minuten in een geblindeerd busje ter desoriëntatie waarna ik door de entree van de Extra Beveiligde Inrichting moet. Een andere zware jongen, Cees H., wilde zijn oude moeder nog een keer aanraken voor haar dood.
Voor het menselijk contact zijn de gedetineerden voornamelijk aangewezen op de bewaarders, meestal aangeduid als PIW'ers (penintentiair inrichtings werker). De bewaarders weten wat voor vlees ze in de kuip hebben, dankzij uitvoerige bestudering van de dossiers.
Een van de beruchtste strafmethodes van de EBI is het 'handboeienregime', dat andere gevangenissen overigens ook toepassen. De andere bezoeken vinden uitsluitend plaats achter glas, de conversatie verloopt via intercom en wordt op band opgenomen. Volgens de directie hebben de gedetineerden in de EBI meer mogelijkheden voor sport dan in andere gevangenissen, maar in de tijd dat Karel P. Sinds november 2001 onderzoekt de Vrije Universiteit Amsterdam het effect van een strikt regime op gedetineerden.
Inmiddels is aangetoond dat een beperkende omgeving een negatief effect kán hebben op het welbevinden van mensen. Dat is in elk geval niet doorgegaan: Arkan is in januari 2000 geliquideerd, waarbij het onduidelijk bleef of het om een politieke moord ging of om een afrekening in het maffiamilieu. Als de klachten worden gehonoreerd, zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor het regime in de EBI. Nederland was in rep en roer, omdat beide mannen als extreem vuurwapengevaarlijk bekend stonden. Als je bij hem moest komen voor een rapport-afhandeling , stonden er 4 bewaarders om hem heen, en twee achter je.
Later kwam uit dat hij belangen had in de gevangenis-winkel, een oude SRV-bus die van gebouw naar gebouw reed. Die kolonel werd doodgeschoten omdat een van de BBE-ers niet durfde te schieten zodat er een andere BBE-er was die vanuit een ongunstigere positie de trekker, op commando overigens, overhaalde en toen notabene die kolonel doodschoot. Brendan Quinn, de man die volgens het boek extreem vluchtgevaarlijk de politie tot wanhoop dreef. Mooi om te lezen dat er in NL ook een echte gevangenis bestaat, waar die schooiers en criminelen hard worden aangepakt. Zal graag willen dat gevangenen in Nederland worden behandeld zoals gevangen in Thailand. Deze woorden werden uitgesproken bij de door Dante in zijn Divina Commedia beschreven intrede in de hel, waar hij werd geconfronteerd met een serie imaginaire verschrikkingen.
Hoewel de beschrijving van de in deze ''hel'' voorkomende verschrikkingen op fictie gebaseerd is, zijn er helaas in de contemporaine geschiedenis voorbeelden te over, die met dergelijke verschrikkingen overeenkomsten vertonen.
Een eveneens berucht voorbeeld is het Amerikaanse gevangenkamp voor echte of vermeende terreurverdachten, Guantanamo Bay, waar sinds 2001 gedetineerden vastzitten zonder enige vorm van proces en sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen.
Zoals bekend heeft Nederland zich er altijd op laten voorstaan, niet alleen te functioneren als ''gidsland'' in het verdedigen van het Internationaal Recht, maar eveneens in eigen land de mensenrechten te handhaven. In onderstaande wil ik de aandacht vestigen op de detentieomstandigheden in de EBI [Extra Beveiligde Inrichting] Vught, waar zowel ernstige criminelen als terreurverdachten en veroordeelden zijn gedetineerd, alsmede Mohammed B, die dd november 2004 de cineast en columnist de heer T van Gogh om het leven heeft gebracht.
Het huidige EBI Vught, dat deel uitmaakt van de PI [Penitentiaire Inrichting] ''Nieuw Vosseveld'', is gebouwd op het terrein van het voormalige door de Duitse bezetter dd 1942 opgerichte concentratiekamp Vught.
Over het algemeen waren de omstandigheden zeer barbaars en waren folteringen en buitengerechtelijke executies dagelijks voorkomende praktijken. Na de Tweede Wereldoorlog fungeerde het kamp als interneringsplaats voor politieke gevangenen onder gezag van het Directoraat Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging. Na de opheffing van deze interneringsplaats werd in 1953 een deel van het terrein in gebruik genomen als gevangenis voor jeugdige veroordeelden met een lange gevangenisstraf.
Vanaf 1986 tot 1995 werd het detentiecentrum uitgebreid met een aantal nieuwe cellencomplexen, waaronder het 96 cellen tellende Huis van Bewaring De Leij.
Vooraf dient gezegd te worden, dat delen van de cellencomplexen in de PI ''Nieuw Vosseveld'' gaandeweg een detentiecentrum waren geworden voor ernstige en vluchtgevaarlijke criminelen. Tot voor de detinering van Mohammed B in EBI Vught en de oprichting van de terroristenafdeling in 2006 werd EBI Vught dan ook slechts door de genoemde groep ernstige criminelen bevolkt. In zowel de internationale mensenrechtenverdragen als het Europese Mensenrechtenverdrag, die door Nederland mede zijn ondertekend, is een vrijwaring van marteling en een vernederende en inhumane behandeling een fundamenteel mensenrecht. Het is evident, dat er een noodzaak is tot het nemen van uitgebreide veiligheidsmaatregelen tav ernstige criminelen, die zich in het verleden veelal hebben schuldig gemaakt aan al dan niet geslaagde gijzelings- en ontsnappingspogingen.
In de eerste plaats is er in de EBI reeds sprake van zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Zo hangen door het gehele gevangeniscomplex camera's, die door het gehele complex door de gedetineerde volgen, behalve in hun gewone cellen. De luchtplaats is aan de bovenkant afgeschermd met helikopterwering [in verband met ontsnappingspogingen van buitenaf] en verdeeld in compartimenten.
Tav het bezoek gelden eveneens strenge controleregels: Een bezoeker wordt vanaf het moment van zijn of haar aankomst begeleid door camera's, gaat door een aantal detectiepoorten en wordt nauwgezet door bewakers gecontroleerd. Eveneens is er sprake van een in tegenstelling tot de reguliere gevangenis plaatsvindende ''dubbele ontvangst'' aangezien deze een ''rondrit'' in een geblindeerd busje van enige tijd krijgt, hetgeen als desoriëntatie is bedoeld. Tijdens het bezoek is er niet alleen sprake van voortdurend cameratoezicht, waardoor alle privacy ontbreekt, maar worden eveneens alle gesprekken meebeluisterd door de bewakers en worden zij daarenboven opgenomen.
Hoewel zij elkaar in een aantal opzichten overlappen, wil ik hier een onderscheid maken tussen de detentieomstandigheden en de veiligheidsmaatregelen tegen de gedetineerden met een ernstige criminele achtergrond en de gedetineerden met een terreurstempel, die verblijven in de dd 2006 in het leven geroepen TA [tereurafdeling]. Zoals reeds opgemerkt was het aanvankelijke doel van de oprichting van EBI Vught het voorkomen van gijzelings- en ontsnappingspogingen van gedetineerden met een ernstige criminele achtergrond.
Een van de meest voor gedetineerden aangrijpende veiligheidsmaatregelen zijn de ernstige beperkingen van het contact met het bezoek.
Mede gezien de duur van het verblijf in EBI Vught, die tot een aantal jaren kan oplopen, is een dergelijke maatregel in hoge mate inhumaan. Er zijn extreme gevallen bekend van een gedetineerde, die zijn oude terminale moeder nog een keer wilde aanraken en hem dit, ondanks het aanspannen van een kort geding, werd geweigerd.
Terecht heeft dan ook de heer Holleeder, vermeend topcrimineel, hiertegen door middel van een hongerstaking geprotesteerd, met als resultaat, dat hij periodiek met zijn advocaat Moszkowicz mag overleggen, zonder dat er sprake is van een glazen wand. Eveneens heeft volgens artikel 41, Penitentiaire Beginselenwet, iedere gedetineerde het recht op het persoonlijk contact met een geestelijke verzorger van zijn keuze. Met name tav het veelvuldig boeien en blinddoeken, in combinatie met de veelvuldige visitaties, heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het EBI detentieregime dd 2003 veroordeeld, als zijnde in strijd met artikel 3, EVRM en wel het verbod op ''onmenselijke en vernederende behandeling''.
Het is evident, dat als gevolg van deze opeenstapeling van mijns inziens inhumane maatregelen, vele EBI Vught gedetineerden ernstige psychische problemen krijgen, waarvoor veelal langdurige psychische begeleiding vereist is.
Vooral het jarenlang aan gedetineerden onthouden van ieder normaal menselijk contact met de buitenwereld is vanuit diverse maatschappelijke kringen onderwerp van kritiek geweest. Ook heeft een onderzoek van de Afdeling Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit dd 2003 uitgewezen, dat het EBI regime negatieve psychische effecten heeft op de EBI gedetineerden.
ETA-activist Juan Ramon Rodriguez Fernandez, uit protest tegen diens plaatsing in de EBI.
In de eerste plaats zijn er reeds genoeg getroffen veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ontsnappingen en kunnen de bewakers, die numeriek in de meerderheid zijn, zich op strategische punten opstellen om een ontsnapping te voorkomen. Vanwege de buitengewoon strenge regels is er niet alleen sprake van een herbeoordeling, na een half jaar, of het verblijf van een gedetineerde in EBI Vught verlengd wordt, maar eveneens is er een detentiefasering, hetgeen inhoudt, dat de psycho-emotionele gevolgen van het verblijf in Vught worden afgebouwd door plaatsing in een mildere strafinrichting.
Mijns inziens een impliciete erkenning van het feit, dat de combinatie van veiligheidsmaatregelen in EBI Vught buitenproportioneel streng zijn en als zodanig in strijd met de mensenrechtenregels. Tot nu toe heb ik een beschrijving gegeven van de detentieomstandigheden in de EBI Vught, als detentiecentrum voor ernstige criminelen, veelal afkomstig uit de zogenaamde onderwereld, die veelal veroordeeld waren voor ontvoeringen, liquidaties, afpersingen en meer van dergelijke zeer ernstige misdrijven en daarenboven vlucht en wapengevaarlijk waren. Echter, sinds vorig jaar 2006 is er, als onderdeel van de gevangenis ''Nieuw Vosseveld'' in Vught, eveneens sprake van een speciale zogenaamde ''terroristenafdeling'' , die is bestemd voor zowel terreurveroordeelden als verdachten, waarvan het regime in belangrijke mate te vergelijken is met dat van EBI Vught, al zijn er eveneens aanscherpende verschillen.
Alvorens nader in te gaan op de behandeling, detentieomstandigheden en genomen veiligheidsmaatregelen, wil ik eerst enkele bezwaren in algemene zin uiten. De tegenover de gedetineerden genomen veiligheidsmaatregelen komen grotendeels overeen met die tav de ernstige criminelen.
Wanneer er tegen de regels wordt ingegaan, kan hetzij het bezoek worden afgelast, hetzij de volgende keer glas tussen het bezoek en gedetineerde geplaatst worden. Het is evident, dat er ook hier sprake is van veiligheids- en bijzondere maatregelen, die in belangrijke mate in strijd zijn met de mensenrechtenregels.
Zo heeft de Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in haar dd 25-9-2006 aan het Ministerie van Justitie gegeven advies erop aangedrongen, de inmiddels in werking zijnde terroristenafdeling niet in gebruik te nemen. Ik deel deze conclusies, maar wil met name de nadruk leggen op de mensenrechtelijke kant van deze detentie. In de huidige terroristenafdeling is sprake van het gezamenlijk detineren van verdachten en veroordeelden, hetgeen een schending is van artikel 10, 1 a, BuPo verdrag.
Inmiddels zijn de twee betreffende vrouwen [een terreurveroordeelde en verdachte] overgebracht naar de speciale ''terroristenvleugel'' voor vrouwen in de Rotterdamse gevangenis de Schie. Het is niet geheel duidelijk, in hoeverre de gedetineerden momenteel contact met elkaar mogen hebben. Terecht heeft de Raad daartegen geprotesteerd, aangezien een en ander niet alleen een schending is van het gelijkheidsprincipe [deze regeling geldt namelijk alleen misdrijven met een terroristisch karakter], maar een en ander alleen op grond van het delict, leidt tot een onacceptabele strafverzwaring.
Een en ander kan bovendien leiden tot willekeur en aantasting van de rechten van de gedetineerden met een terreurstempel. Een ander verontrustend feit is, dat hoewel om het half jaar gekeken wordt, of het verblijf in EBI Vught verlengd dient te worden, deze regeling bij gedetineerden met een terreurstempel is verlengd tot een jaar, hetgeen niet alleen rechtsongelijkheid inhoudt tav andere gedetineerden met een ander delict, maar eveneens leidt tot strafverzwaring. Een bijzondere situatie wil ik nog aan de orde stellen en dat is de detentiesituatie van Mohammed B, die dd november 2004 de cineast en columnist de heer T van Gogh om het leven heeft gebracht.
Hoewel een individueel regime gekoppeld is aan de persoonlijkheid van de gedetineerde, is het noch vanuit humanitair, noch vanuit internationaal-rechtelijk standpunt acceptabel, dat een individueel regime te lang voortduurt. Ook deze wijze van detentie is mijns inziens een ernstige schending van de mensenrechten. Aan het begin van mijn artikel heb ik de vraag opgeworpen, of EBI Vught een detentiecentrum of ''veredeld'' concentratiekamp is. Zo tref ik in de Dikke van Dale als definitie van een concentratiekamp aan: ''afgesloten kamp waar politiek gevaarlijk geachte of gestrafte personen gevangen gehouden worden''.
Hieraan kan zo nodig toegevoegd worden, dat de behandeling strijdig is met de mensenrechtenregels. Natuurlijk zitten de veroordeelden in de TA aldaar op grond van een vonnis, waarin de beschuldigde misdrijven als bewezen worden geacht, maar eveneens stelt de nieuwe terecht door de Raad van Strafrechtstoepassing afgewezen regeling tav ''de byzondere opvang voor terroristen'', dat gedetineerden, die voor of tijdens hun detentie ''radicale boodschappen'' hebben verspreid, in een terroristenafdeling geplaatst kunnen worden. Dit riekt mijns inziens niet alleen naar willekeur [de definitie ''radicaal'' wordt nergens duidelijk omschreven], maar eveneens is bij het verspreiden van een dergelijke boodschap nog geen bijkomende strafbare handeling gepleegd.
Het lijkt mij dan ook zaak, de detentie en veiligheidsmaatregelen in EBI Vught tav alle gedetineerden, alsmede dergelijke ''regelingen'' tav afzonderlijke afdelingen voor gedetineerden met een terreurstempel, verdachten en veroordeelden, zo snel mogelijk te beëindigen. Veiligheidsmaatregelen zijn soms onontbeerljk, maar dienen niet strijdig te zijn met mensenrechtenregels. Wanneer de veiligheidsmaatregelen ongewijzigd blijven, is de hel van Dante niet meer imaginair.
Op Administratieve Afzondering (zeg maar de EBI), die vrijwel elke gevangenis heeft, zitten de gevangenen 23 uur per dag in hun cel. Ik ben het hier allemaal totaal niet mee eens, maar Nederlandse gevangenen moeten eens ophouden met hun geklaag en gezemel.
Deze medewerker maakt een heel labiele indruk, is dat normaal voor mensen die in een EBI werken? Ik heb zelf in Vosseveld gezeten tijdens het Koehorst-regime (deze man had in de oorlogsjaren zijn hart kunnen ophalen, een regelrechte sadist) .
Welliswaar heb ik niet in de ebi gezeten, maar ook op de ''gewone'' afdelingen stond Vught al bekend om zijn bizarre regime .


Zo was het bijvoorbeeld zo dat als je bij Koehorst op rapport moest komen, je bij voorbaat al zeker wist dat je naar de strafgang moest. Het gebeurde ook dat een supporter van een bepaalde voetbalclub in zijn eentje werd geplaatst op een afdeling waar meerdere suporters zaten van een rivaliserende club. Deze persoon moest vrezen voor zijn veiligheid en heeft meerdere malen beklag gedaan over deze situatie.
Op een gegeven moment gebeurde het onvermijdelijke, hij werd aangevallen en verdedigde zichzelf . Bij zijn terugkomst op de afdeling, gebeurde het meteen weer, hij kon op dezelfde dag weer terug naar de strafcel. Dit proces heeft zich een aantal malen herhaald, waardoor deze persoon het grootste gedeelte van zijn verbijf in Vught in de strafcel gezeten heeft. Dit alles was onnodig, men had hem makkelijk naar een ander paviljoen kunnen plaatsen, dan was dit niet nodig geweest.
Bovendien kun je je afvragen wat maanden(!!) aaneengesloten strafcel (met tussenpozen van hooguit een dag) met een mens doet. Deze persoon werd door het regime gedwongen zijn mannetje te staan, dit deed hij om vervolgens door datzelfde regime te worden bestraft. Voor alle duidelijkheid, strafcel betekend ; geen post, geen boeken , (meestal)geen bezoek, overdags geen matras, kou (je draagt een papieren overall met niets eronder, kooiluchten in je eentje.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar wat ik nog een treffend voorbeeld vond was het zwembad.
Wie het tijdens een hete zomerdag toch waagde in dat zwembad te springen, kon meteen 2 weken naar de strafgang. Leg dat ding dan niet aan, gewoon pure pesterij, er mocht in die tijd sowiezo NOOIT in gezwommen worden door gedetineerden. Zelf klagen bij Koehorst was ook niet aan te raden, ten eeste werden deze klachten in 99,9%van de gevallen ongegrond verklaard, wat vaak ook weer resulteerde in een verblijf in de strafcel. Ik kan me herinneren dat Koehorst heel demonstratief een enorme stapel van die ongegronde klachten op zijn bureau had liggen. Zijn ''straf'' is dat hij nog steeds in een kogel en bomvrije wagen moet rondrijden en de rest van zijn leven over zijn schouders moet kijken. Nu zijn er ongetwijfeld mensen die roepen ;als je iets uithaald, moet je ook op de blaren zitten. Hier ben ik wel mee eens, alleen gaan deze mensen er vaak aan voorbij dat de feitelijke straf het ontnemen van je vrijheid is. De gevangenis is bedoeld voor rehabilitatie en niet voor het harden of breken van gedetineerden. In een gevangenis zitten is nooit een pretje, maar Vught sprong er in mijn tijd al echt uit kwa regime en daar is volgens mij niet veel aan veranderd, behalve het feit dat Koehorst er niet meer is. Dit was wel het meest pesterige wat ik mee heb gemaakt daar, van de treiterijen van Koehorst, dat zwembad waar je alleen naar mocht kijken bij 31 graden in de schaduw.
Inderdaad Wesly, maar het is wel beter om ze euthenasiepillen ter beschikking te stellen. Ze hoeven wat mij betreft niet de verschrikkelijke dood of enorme psychische schade te ondervinden, die hun slachtoffers ondervonden. Mij doet het goed, te weten dat Mohammed B nog heel lang mag dromen van zijn 72 maagden, die zijn pedoprofeet voor hem heeft gereserveerd. De weergave is doorgaans dat 'het leger' die gijzeling in 1977 beA«indigde 'op last van de regering'. Na 20 dagen beA«indigden anti-terreureenheden beide gijzelingen nadat de onderhandelingen waren vastgelopen.
De gang naar Den Haag wordt sowieso gemaakt, zegt Luc Rengers (PvdA) als trekker van de actie.
Camera's volgen me stap voor stap, zware deuren klikken open en dicht, ik moet door detectiepoorten en bewakers controleren mijn identiteit nauwgezet.
Van de 24 cellen zijn er maar dertien bezet, waarvan tien door Colombianen, voornamelijk leden van het Medellin-kartel. Koos R., een grote jongen uit de organisatie van De Hakkelaar, spande een proces aan omdat hij zijn jarige zoontje wilde knuffelen. Niet alleen ontsnapt er niemand, de EBI is ook de enige gevangenis waar geen drugs binnenkomen.
In 2008 komt hij vrij, maar zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers is bezig met een gratieverzoek. De wetenschappers vergelijken een verblijf in een BGG - een veel lichter regime - en in de EBI.
De actometer, een zeer kostbaar apparaatje dat wel iets van een horloge heeft, is inmiddels omgedoopt tot de 'VU-rolex'.
Naast depressieve gevoelens of niet lekker in je vel zitten, kunnen daar ook bepaalde vaardigheden door beïnvloed worden, zoals het geheugen, het concentratie- of het probleemoplossend vermogen. De politie joeg met veertig rechercheurs achter hen aan, uiteindelijk werden ze in België aangehouden na een roofoverval op een ziekenfondskantoor.
Op 1 of andere manier had ie iemand het alleenrecht gegeven op de verkoop van vaak veel te dure artikelen, het scheelde stukken met de supermarkt buiten de gevangenis. Men is benieud wat men van hem gaat horen, hij is veelvuldig in de binnenstad van Breda gesignaleerd en trekt de aandacht van politie en justitie. In dit door hem geschreven meesterwerk was zijn verblijf aldaar echter van zeer tijdelijke aard en was hij ongetwijfeld opgelucht dit ''oord van wanhoop'' weer te kunnen verlaten. In eerdere artikelen heb ik echter trachten aan te tonen, dat de mensenrechten met name tav asielzoekers in belangrijke mate worden geschonden, zowel qua het reguliere asielbeleid, de detentieomstandigheden in detentie en uitzetcentra als Zestienhoven en de Rotterdamse bajesboten, als de detentiepraktijk van minderjarige asielkinderen, hetgeen nog afgezien van de inhumaniteit, in strijd is met belangrijke aspecten van het Kinderrechtenverdrag. Hoewel er doorgaans weinig ruchtbaarheid aan is gegeven in de Nederlandse samenleving, dient vermeld te worden, dat over het algemeen zowel de detentieomstandigheden als de behandeling van gedetineerde ex NSB-ers inhumaan was en in een aantal opzichten overeenkwam met omstandigheden in Duitse concentratiekampen.
In 1971 wijzigde de bestemming van het detentiecentrum in een gevangenis voor kortgestrafte jeugdigen. Tenslotte kwam in 1999 kwam de bouw gereed van de Individuele Begeleidingsafdeling, een complex met 48 cellen voor gedetineerden met een psychische stoornis. Naar aanleiding van een groot aantal ontsnappingen vanuit genoemde sociaal-maatschappelijke groep begin jaren '90, die in een aantal gevallen gepaard gingen met geweld en gijzeling van personeel, werd in 1993 de TEBI [Tijdelijke Extra Beveiligde Inrichting] in gebruik genomen, die in 1997 werd herbouwd tot de EBI Vught.
Uit de in EBI Vught genomen veiligheidsmaatregelen valt af te leiden, dat deze niet alleen op gespannen voet staan met het recht op een humane behandeling ''in overeenstemming met de menselijke waardigheid'', maar er in ernstige mate mee in strijd zijn. Voor het overige is er camerabewaking aanwezig in de isolatieruimte, de bezoekersruimte en de luchtplaatsen. Onder geen enkele omstandigheid, ook niet bij eventueel geweld van een gedetineerde tav een bewaker, gaan deze deuren open, waardoor een ontsnapping ten enenmale onmogelijk is.
De gedetineerden worden over deze compartimenten verspreid, vier man luchten maximaal tegelijk.
Daarna is er opnieuw sprake van strenge controles door middel van detectiepoorten en sluizen. In beide gevallen is er echter mijns inziens sprake van een ernstige overschrijding van de internationale en Europese mensenrechtenregels. Hierbij kon sprake zijn van criminelen uit de drugswereld, hetzij andere takken van de ernstige crimilmaliteit, die zich met name schuldig gemaakt hebben aan liquidaties, afpersingen, ontvoeringen en andere ernstige misdrijven.
Zo vindt het contact tijdens bezoekuur plaats achter een wand van glas, waardoor de mogelijkheid afwezig is, elkaar aan te raken.
Wel kan er op schriftelijke aanvraag in zoverre van afgeweken worden, dat de gedetineerde het bezoek [alleen naaste familie] eens in de maand een handdruk mag geven, maar het mag duidelijk zijn, dat dit wellicht nog frustrerender is dan de gehele afwezigheid van contact. Aangezien ook het contact met de advocaat via een glazen wand plaatsvindt, kan hierdoor een goede voorbereiding van de rechtszaak worden belemmerd. Het is evident, dat contact achter een glazen wand niet bevorderlijk is voor het creëren van een vertrouwensband, die zo onontbeerlijk is voor geestelijke begeleiding en verzorging, juist vanwege het intieme karakter hiervan. Niet alleen inhumaan, maar eveneens vernederend is het veelvuldig boeien en blinddoeken van gedetineerden, in combinatie met veelvuldige visitaties, vaak zelfs anaal. In de tweede plaats dienen veiligheidsmaatregelen niet strijdig te zijn met het fundamentele recht op menselijk contact, zeker tussen een vader en zijn kind en een man en zijn vrouw. In de eerste plaats ben ik van mening, dat een terroristenafdeling, in welke gevangenis dan ook, onacceptabel is, omdat een en ander een stigmatiserend effect heeft. Zo is er eveneens sprake van veelvuldige visitaties, dagelijkse celinspecties en een beperking van fysiek contact met het bezoek. Het spreken van de eigen taal [Arabisch] is verboden en kan leiden tot isolatiemaatregelen.
Bovendien kan juist een streng veiligheidsregime verdere verbittering en radicalisering versterken. Eveneens is het gezamenlijk detineren van volwassenen en minderjarigen in strijd met artikel 37,c Kinderrechtenverdrag. Om iemand in een individueel regime te plaatsen, dienen duidelijke criteria te zijn aangegeven. Uiteraard is een en ander in zekere zin overdrachtelijk bedoeld en is het, gelukkig, geen concentratiekamp in de klassieke zin van het woord. Betreffende het ''politiek gevaarlijk'' geachte karakter is een en ander zeker van toepassing op terreurverdachten en veroordeelden. Ik hoorde dat Holleeder het zelfs 'marteling' noemde dat hij om drie uur 's nachts opmoest.
En dat is niet zo'n Ikea-cel met tv als in Nederland, maar een kooi, waar de temperatuur in de zomer kan oplopen tot 40-45 graden. Voordat je besluit iemand te vermoorden of een drugkartel te gaan leiden omdat je van een modaal salaris geen dure auto's kunt rijden, moet je misschien eens nadenken. De EBI medewerker haalde een geweer te voorschijn en onder bedreiging van dat geweer moesten ze het bezoek afbreken. De eenheden die optraden waren echter opgericht ter ondersteuning van de politie bij terreurbestrijding. Het bevoegde gezag over de interventies berustte bij de procureur-generaal van het OM in Leeuwarden. De toelatingseisen zouden versoepeld kunnen worden, maar dat is niet echt een goede oplossing: een bezette cel in de EBI kost per dag zo'n 500 euro, tegen 150 in een gewone gevangenis.
Stefan Kröger Hij hoefde geen paloma blanca, de beroemde witte duif uit het gevangenislied van George Baker, een parkietje was genoeg.
Hij kreeg nog vier jaar extra straf kreeg voor de dood van Cemal G., met wie hij het in 1999 in de EBI aan de stok had gekregen. Het eerste deel bestond was een zogenaamd transitokamp voor Joden, die waren bestemd voor deportatie naar Polen, hetgeen meestal werd gerealiseerd via het doorgangskamp Westerbork. Als kanttekening dient vermeld te worden, dat sinds de bouw van de TEBI, zich geen gijzelingen en ontsnappingen hebben voorgedaan.
Een observatieruimte geeft via een glazen wand uitzicht op de luchtplaatsen en daarbij is eveneens sprake van een intercom. Daarenboven wordt eventueel geweld van een gedetineerde tav een bewaker bemoeilijkt door het feit, dat de bewakers altijd numeriek in de meerderheid zijn. Er zijn gevallen bekend van advocaten, die vanwege de slecht functionerende akoestiek, zich schreeuwend verstaanbaar moesten maken.
Of een en ander ook consequenties heeft voor gedetineerden in een vergelijkbare situatie, is nog niet bekend. Kan men zich het boeien van de gevangenen, die naar een andere ruimte worden gebracht, in sommige gevallen nog eventueel voorstellen, het blinddoeken heeft niets uitstaande met eventueel te gebruiken geweld en is derhalve inhumaan. Bovendien zouden deze gedetineerden in een gewone gevangenis veelal in beperking zitten als de EBI er niet was.
In de tweede plaats verliest hij uit het oog, dat hoe ernstig contactbeperkend beperkingen ook kunnen zijn, deze altijd voor een bepaalde tijd zijn, terwijl gevangenen jaren in EBI Vught kunnen verblijven.
Het bezoek zit hier niet achter glas, maar achter een wandschot en een knuffel per bezoekkeer is toegestaan. Eveneens worden de gesprekken tussen bezoek en gedetineerden meegeluisterd door de bewakers en worden deze opgenomen.


Daarenboven is er eveneens sprake geweest van het gezamenlijk detineren van mannen en vrouwen, een reden voor de terreurveroordeelde Samir A om in hongerstaking te gaan. Tot nu toe betroffen deze criteria de persoonlijkheid van de gedetineerde, maar bij de nieuwe regeling betreft het de aard van het delict of een verdenking daarvan.
Ik heb hier in de VS gewerkt als Correctional Officer (bewaakster) en raad eens: de gevangenen staan om drie uur op voor het ontbijt en gaan dan naarbuiten om in 35-40 graden (in de zomer) op het land te werken. Ook over je ouders, je gezin en je kinderen, die je dan niet meer kunt knuffelen, laat staan opvoeden.
De inrichting is bestemd voor de echte zware jongens: leiders van misdaadorganisaties, criminelen met ellenlange strafbladen en mannen die al verschillende ontsnappingen op hun naam hebben staan. Een groot verschil met een gewone gevangenis is dat de EBI-bezoeker een dubbele ontvangst krijgt. Volgens de huidige directie dateert die laatste klacht van jaren geleden, nu zou dat zeker worden toegestaan.
Hun echte namen geven ze niet prijs en vaak weet niemand in hun kennissenkring dat ze in de EBI werken. Bovendien worden ook de EBI-medewerkers zelf, van directeur tot klusjesman, streng gecontroleerd als ze in de blauwe zone zijn. Zelf heb ik dat nooit gedaan, dat schiet niet op, het is nog frustrerender dan bezoek achter glas.
Je loopt dus eerst met die twee bewakers vijf minuten door de gangen, dan sta je alleen in de sportzaal, vervolgens gaan ze de anderen halen. Een eenvoudige rekensom leert dat de tien Colombiaanse drugsjongens de Nederlandse staat op deze manier al 1,8 miljoen euro per jaar kosten, bedenk ik me als ik weer in het geblindeerde busje zit. De gedetineerden doen op de pc testen die kijken naar vaardigheden als aandacht, concentratie en geheugen.
Het horloge meet het slaap-waakritme en vertelt hoe actief de gedetineerde is en of hij voldoende nachtrust krijgt.
De meeste ophef ontstond ruim een maand later, rond de millenniumwisseling, toen er een enorme politiemacht op de been werd gebracht rond de EBI. Hij diende een aanklacht in bij de Europese Commissie waarin hij stelt dat vooral het ontberen van elke vorm van intimiteit met vrouw en kinderen zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid ernstig heeft aangetast. De levensgevaarlijke supergangster Stefan Kröger wilde in zijn cel in de EBI een vogeltje om toch contact te houden met een levend wezen, maar dat mocht niet. De gijzeling kwam tot een einde toen een scherpschutter van de politie de gegijzelde kolonel doodschoot.
Laat ze maar boeten voor wat ze hebben gedaan, van mij mogen ze ook aan de hoogste boom, die smerige moordenaars die achteraf lopen te janken dat ze zo hard worden behandeld. In het tweede gedeelte werden Nederlandse en Belgische politieke gevangenen gedetineerd. Een dergelijke situatie is uiteraard in strijd met het recht van iedere gedetineerde op een goede en gedegen voorbereiding van zijn of haar rechtszaak. Terecht heeft de heer Holleeder dan ook als een van de bijkomende redenen voor zijn hongerstaking aangevoerd, het feit, dat hij geblinddoekt naar zijn tandarts werd vervoerd.
Hoewel door politiek en media gesteld werd, dat zijn motieven religieus waren, hetgeen ook het geval was, werd er niet gerefereerd aan het feit, dat deze gemengde detentie in strijd was met artikel 11, lid 1, Penitentiaire Beginselenwet.
Onlangs suggereerden journalist Jan Beckers en oud-treinkaper Junus Ririmasse dat een deel van de zes omgekomen treinkapers zou zijn geA«xecuteerd en dat een vrouwelijke gijzelaar bewust zou zijn beschoten tijdens de interventie. Onderzoek van de rijksrecherche naar de interventie had duidelijk kunnen maken dat Beckers' suggestie nu dat de beA«indiging van de treinkaping onrechtmatig was ongefundeerd is. Toen er vanmiddag een schietpartij was in Badhoevedorp, was ik er nog geen drie kilometer uit de buurt. Omgeven door een 2,3 kilometer lange muur is het een van de grootste penitentiaire inrichtingen van Nederland.
Bij een volgende zitting deed Koos hierover zijn beklag, waarop het Hof zijn strafmaat met een half jaar verkortte. Daar boezemde hij met zijn indrukwekkende gestalte patiënten en bewakers grote angst in. De Engelsman gaf de Turk een paar rake klappen en schoppen waarna die met zijn hoofd op de grond viel. Uut betrouwbare bron weet ik dat de echte bajesbikkels noem ik ze maar even (hij noemt ze in zijn boek allemaal screws volgens mij) hebben nooit probbies met Brendan gehad. In 1943 werden hieraan een vrouwenkamp en een kamp voor gijzelaars toegevoegd, van wie een aantal werd geëxecuteerd als represaillemaatregelen voor sabotage of liquidatieacties van het Nederlandse verzet.
Eveneens is er vaak sprake van veelvuldige visitaties, eveneens anaal, zonder dat er sprake is geweest van enig contact met de buitenwereld. Ook de in deze wet genoemde uitzonderingsclausule [zie artikel 14] was hier niet van toepassing. Die zit hier namelijk omdat hij een voortdurend gevaar voor zijn omgeving blijkt te zijn. De interventie moeten wij bezien in het perspectief van de aangrijpende vrijheidsbeneming van 223 deels zeer jonge mensen die drie weken lang Nederland in zijn greep hield. Maar het nieuws bereikte mij pas toen ik in een mistige, verlaten polder reed en een onbekende meldde dat Ruud Hillegers was neergeschoten.Vanaf dat moment stond de telefoon roodgloeiend, maar inmiddels had het nieuws ook anderen bereikt.
Zo werd er in januari 2002 voor de poorten van Nieuw Vosseveld een demonstratie gehouden voor de in Amsterdam opgepakte ETA-activist Juan Ramon Rodriguez Fernandez, uit protest tegen diens plaatsing in de EBI. Vrienden konden niet komen en zelfs mijn zus werd geweigerd, zogenaamd omdat ze vuurwapengevaarlijk was, ook al had ze geen strafblad. Bij nummer tweehonderd ben ik ermee opgehouden, maar je moet wel wat doen anders kom je er nooit uit.
Verder doen de wetenschappers dossieronderzoek en maken ze gebruik van twee fysiologische meetinstrumenten: een cortisolmeting (het 'watje-kauwen') en de actometer. Het onderzoek in de BGG is afgerond, op dit moment worden de gedetineerden in de EBI onderzocht. In zijn geboorteland was hij tot levenslang veroordeeld voor de roofmoord op een advocaat, die hij in diens woning in een kist opsloot waarna hij het huis in brand stak.
In oktober 1997 wist hij te ontsnappen, samen met de Nederlandse crimineel Johannes van Tamelen. Duidelijk was intussen ook dat het niet om Ruud (senior) ging, die zit nog vast, maar om een van zijn zoons: Martin of Remco.
In totaal is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 jaar, "voor liquidatie en zo. Ze proberen het verblijf echt te rekken want ze zijn bang dat ze anders de tent moeten sluiten.
Martin was erbij toen Dick Vrij een terrastik uitdeelde aan Willem Holleeder.Martin is bekend van de gijzeling van een boerengezin, veel meer weet ik er niet van. In Haarlem ben ik over de muur gegaan met een pistool, in Leeuwarden ben ik na een gijzeling ontsnapt.
Er waren jongens die zo de schurft hadden aan de bewaarders dat ze helemaal geen contact wilden; ze hielden alleen een bordje omhoog met 'ja' of 'nee'.
Toen hij nagenoeg bewusteloos was, werd hij overgebracht naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen waar hij een infuus kreeg. Politie en justitie kunnen onder bijzondere omstandigheden een beroep doen op 'bijzondere bijstand' van de krijgsmacht. Bovendien zouden deze gedetineerden in een gewone gevangenis veelal in beperking zitten als de EBI er niet was.
Als je met 40 graden koorts op bed lag, moest je er toch uit voor de celcontrole: elke dag twintig minuten. Zeer tegen de zin van de directie in Vught hoefde hij, na persoonlijke tussenkomst van minister Sorgdrager, niet terug.
Begin jaren zeventig kende de Nederlandse politie geen eenheden die een dergelijke anti-terreurtaak aan konden.
De minister van Justitie gaf daarom het korps mariniers in 1973 opdracht om hiervoor een close combat unit op te richten. Deze Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers beA«indigde de gijzeling van de 54 overgebleven burgers door negen treinkapers.
De mariniers waren voor het gevecht uitgerust met de een 9 millimeter pistoolmitrailleur UZI en een revolver kaliber .357 met deformerende hollow point-munitie. Lucienne en Dries heb ik zelf nog een keer op de foto gezet op de begrafenis van Bertus Luske.
Beckers suggereert ten onrechte dat de revolver bedoeld was voor executies en dat de munitie illegaal was.
Het aanwijzen van de bewapening van de anti-terreureenheden was en is de exclusieve bevoegdheid van de minister van Justitie, evenals de terbeschikkingstelling van de eenheden aan het lokaal bevoegde gezag.De trein stond in open terrein en was niet ongezien te benaderen. Daarom kregen de mariniers vuursteun van de precisieschutters van de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht van de Koninklijke Marechaussee. De politie wist op basis van onder meer afluisterapparatuur dat de kapers 's nachts gescheiden sliepen van de gegijzelden. Om te voorkomen dat de kapers slachtoffers zouden gaan maken, scheidden twee mitrailleurschutters van de landmacht met een spervuur van 7,62 millimeter pantserdoorborende munitie de compartimenten van de kapers. Precisieschutters van de BBE-krijgsmacht vuurden vanaf ongeveer 450 meter met dezelfde munitie door de ramen van de verblijfplaatsen van de kapers.
Ruim twee jaar zit Ali nu vast en in feite doordat La Serpe allemaal van horen-en-zeggen (de auditu-verklaringen) over Ali heeft afgelegd.
De mariniers gingen de trein in en kregen tegenstand van de kapers.Zes van de negen treinkapers en twee gegijzelden overleden. Regelmatig vielen de namen van Dino Soerel en Willem Holleeder waarbij eerstgenoemde regelmatig met Ali en Jesse in de Baja Beachclub zou hebben ”vergaderd” om een dodenlijst te bespreken.
Volgens de gerechtelijke secties op hun lichamen kwamen vier treinkapers om door 7,62 mm projectielen AP (armour piercing), pantserdoorborende munitie verschoten met de mitrailleurs van de landmacht en door de precisieschutters van de BBE-krijgsmacht. Een lijst die ”mondeling” bestond, niets zou er op papier zijn gezet maar feit is dat praktisch alle mannen die op die lijst zouden hebben gestaan inmiddels zijn geliquideerd. De enige vrouwelijke treinkaper overleed aan revolvervuur van de mariniers.Een mannelijke gijzelaar overleed door UZI-vuur van de mariniers. Zij is getroffen door projectielen die van buitenaf op de trein zijn afgeschoten, namelijk projectielen 7,62 millimeter AP. Het OM heeft in 1977 verzuimd om de rijksrecherche onderzoek te laten doen naar de interventie ter beA«indiging van de treinkaping.
Of de gehele interventie rechtmatig is uitgevoerd moet onafhankelijk heronderzoek alsnog uitwijzen.
Martin Hillegers heeft in 1991 mijn vader (Martin van der Spek) doodgeschoten in het huis waar nu zijn broer is vermoord.
Ironisch dat zijn broer op de plek lag in een tentje , waar ze mijn vaders lichaam hadden gevonden in zijn eigen bus,inclusief de handboeien op zijn rug…. Zeker als deze persoon niet het beoogde doelwit en naar ik begrijp een mogelijk onschuldig slchtoffer is. Tegenwoordig halen we de schutters niet meer uit het buitenland blijkbaar aangezien het een interne job was.Ik zit soms te denken of het niet gewoon een netwerk van de AIVD, al die liquidaties maar niet eens 1 verdachte.
Vroeger kwamen er een paar uit Turkije maar dat hoeft niet meer, we lossen het binnenlands op.Wat Confucius inderdaad zegt, kill elkaar en westgaarde wacht op je. Of het familie is of niet, waarmee je omgaat wordt je besmet.Ik ken de personen in het bericht redelijk, maar eigenlijk meer van horen en de verhalen die ik met moeite moest ontcijferen. Maar goed, ik sterf liever door een kogel ipv achterin een Audi en verbrand worden in een bos…RSS feed voor reacties.Natural remedy for diabetes 2 cure
Type 2 diabetes cannot be cured with diet and exercise gcse
Oral medicine for diabetes type 2 x0
Comments

 1. 256

  Also low carbohydrate food than 90% of all cases.

  02.05.2016

 2. BERLIN

  Spinning sensation may cause you low and keep low.

  02.05.2016

 3. 2OO8

  Used merely for weight loss, or for long-term suggestions to a low-carb food plan as nicely 15 The Feline Diabetes.

  02.05.2016

 4. NicaTin

  Other weight loss or weight maintenance program also be caused by the change morning with any.

  02.05.2016