Subscribe to RSS

The procedure for testing a business continuity plan depends on the plan and type of business. If it is possible to completely stop operations for an entire day, it may be beneficial to run through the plan from start to end. If you cannot cease all operations for the test exercise, it may be better to schedule a specific period of time over consecutive days to implement different sections of the plan. You cannot test a continuity plan without sharing and discussing it with managers and employees. One of the most often overlooked aspects of running a test exercise for a continuity plan is funding it.
Executing the plan, however, also includes taking notes about the exercise, particularly any problems. After the test, consider meeting with managers and employees to discuss how they felt the plan worked during the emergency. A continuity plan is not entirely worthless if it is untested, but testing offers a greater sense of comfort once you ensure that the plan meets your business' needs.
HR Matters is a trusted resource for expert human resource management tips, techniques, explanations, compliance-related information and more. Disaster Recovery Plan (DRP) template suite can be used as a Disaster Planning & Business Continuity plan (BCP) by any organization.
This article and our free, downloadable business continuity policy template will provide a useful starting point for preparing a business continuity policy.
Get a Free Business Continuity Disaster Recovery Plan Template from an industry leader in technology. Create professional business continuity plan templates in a day & also get the detailed business continuation plan examples, software and checklists. This Business Continuity Plan includes a 48 page Word template, 12 Excel spreadsheets as well as Business Impact Analysis, Damage Assessment Report templates. Doha, March 23 (QNA) - Qatar Stock Exchange held an exercise to test the efficacy of its Business Continuity Plan (BCP) in adverse conditions, the Qatari bourse said Monday.
The bourse, brokers and business partners participated in the BCP test as part of QSE's routine procedures. The test ensured QSE trading session continued uninterrupted in the event of a major disaster striking its primary data centre. During the simulated outage, QSE moved all critical information technology operations to the secondary Disaster Recovery (DR) site. At the end of the BCP test, the online connectivity returned to the bourse' primary site to ensure normal resumption of trading on the next day following the exercise, QSE said. QSE Chief Executive Officer Rashid Al Mansoori said, "We are delighted by the positive outcome of the BCP test.
Recent enhancements to our trading platform now allow us to fail-over trading operations and to resume trading with all previous trades and open orders standing within less than one hour. According to Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nearly 40,000 Americans die annually from seasonal flu. In disaster planning when a pandemic occurs the data center exists but people often are in separate locations. The DRP template is over 200 pages and includes everything needed to customize the Disaster Recovery Plan to fit your specific requirement.
Work Plan to modify and implement the template.  Included is a list of deliverables for each task.
In dit kader dient een bedrijfsspecifiek gericht business continuity plan dan ook meer als management tool te worden gezien, welke naast het fungeren als leidraad gedurende de calamiteit, het managementteam kan ondersteunen bij het nemen van de juiste maatschappelijke en verantwoorde beslissingen.
Daarbij dient een business continuity plan een masterplan te zijn voor het opstellen van een bedrijfsnood organisatie. Als er gesproken wordt over continuïteitsmanagement is veiligheid een belangrijk proces, dat in bedrijfsleven, samenleving en politiek opzicht volop in de schijnwerpers staat. Het zal duidelijk zijn dat door training en verspreiden van het Business Continuïteitsplan alleen het gewenste draagvlak niet wordt gerealiseerd. Ingrijpende zaken als ontruimingsplan en BHV moeten inzichtelijk zijn via indicatoren, die getest kunnen worden. De maximale schade die een onderneming kan lijden in de sfeer van de bedrijfsschade bestaat uit de aanvullende kosten die gemaakt moeten worden voor tijdelijk hulpbronnen of faciliteiten om de activiteiten van de onderneming te kunnen voortzetten, plus netto verlies aan inkomen dat kan worden toegeschreven aan de stagnatie. Een goede voorbereiding betekend bijvoorbeeld het hebben van een back-up vestiging van waaruit de bedrijfsactiviteiten kunnen worden voortgezet. Hoe vervelend het ook is aan bedrijfshulpverlening zijn wettelijke eisen gesteld voor de veiligheid van personeel en aanwezige derden. Aan het presteren van een BHV-organisatie worden geen wettelijke eisen gesteld ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit.
Vanuit het oogpunt van de wetgever middels de Arbowet (zie Arbo-piramide) is dat een keus van de ondernemer. Een binnen de verzekeringswereld gehanteerde vuistregel is dat er in een productiebedrijf tenminste eenmaal in de dertig jaar een grote brand uitbreekt. In onderstaande tabel wordt een overzicht van 2002 gegeven op welke plaatsen statistisch de meeste branden voorkomen met de financiële schade.
Bij gedifferentieerd reguleren van de bedrijfshulpverlening verliest een onderneming snel het overzicht of men nog voldoet aan de gestelde eisen van wie doet wat. Dit is alleen maar mogelijk om bedrijfsveiligheidbeleid op te nemen in het primaire bedrijfsbeleid van een organisatie. Het wegnemen van structurele oorzaken van incidenten ter voorkoming van het ontstaan daarvan. Het treffen van maatregelen om ongevallen en calamiteiten te voorkomen of de mogelijke gevolgen daarvan te verminderen. De voorbereiding door de bedrijfsnood organisatie op de vervulling van haar functies tijdens ongeval- en calamiteitenbestrijding. Hiermee worden alle (uitvoerings-)maatregelen en procedures bedoeld die in het kader van ongeval- en calamiteitenbestrijding noodzakelijk zijn om de gevolgen van een ongeval of calamiteit te beperken, en te bestrijden.


Alle activiteiten die na beëindiging van de ongeval- en calamiteitenbestrijding door het bedrijf worden uitgevoerd om blijvende gevolgen bij personen te beperken, alsmede evaluatie van het optreden van de bedrijfsnood organisatie.
Voorbeelden: traumaopvang, personeelsbegeleiding, juridisch onderzoek en evaluatie, herstel van de bedrijfsvoering enz.
Vanwege de toenemende concurrentie dienen managers zich primair te richten op hun core business.
Als ondernemer ziet men al snel het bos door de bomen niet meer en je stelt je als ondernemer al gauw de vraag; wat kan ik zelf doen en wat kan ik door derden laten uitvoeren? Door doeltreffende, planmatig voorbereide acties kunnen de gevolgen van brand aanzienlijk worden beperkt. Bij een onvolledige bedrijfsnood organisatie kan dit in een worse case scenario leiden tot een faillissement. Conform wetgeving voldoende mensen opleiden als bedrijfshulpverlener en er verder geen aandacht aan schenken. Ervoor zorgen dat de juiste bedrijfsnoodplannen op papier worden gezet en daarna de documenten in een la laten verdwijnen. Als gevolg van het bedrijfshulpverlening proces dient men het bedrijfshulpverlening plan conform het handhavingtraject actueel te houden. Vanwege de complexiteit van de BHV regelgeving is het van belang om vast te stellen welk niveau van de bedrijfsnood organisatie?  ingericht dient te worden. Het verkrijgen van de inzicht in de (rest)risico's middels een logistieke route, die de arbeid en de inrichting van de arbeidsplaats(en) met zich meebrengen en hoe die zodanig kunnen worden geminimaliseerd, dat van een veilige werk-, woonomgeving sprake is. Het onderzoek verloopt via het houden van interviews, incidenten onderzoek, documenten onderzoek en zal eventueel door observatie ter plekke ondersteund worden.
Aan de hand van de risico analyse kan bepaald worden hoeveel bedrijfshulpverleners nodig zijn om bij mogelijke calamiteiten adequaat op te kunnen treden. Er zullen alarmprocedures voor veiligheid worden opgemaakt, zodat de bedrijfshulpverleners op een snelle manier oproepbaar zijn.
Nadat de bedrijfshulpverleners en de medewerkers en bezoekers gealarmeerd zijn moet de ontruiming plaatsvinden.
Het hangt af van de soorten risico's en van de organisatie welke opleiding men het beste kan kiezen. Ook de bemensing van de telefooncentrale, medewerkers technische dienst en alle andere medewerkers moeten voorlichting krijgen; aangepast aan het type bedrijf. Alle voorgaande stappen zijn nu doorlopen en dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een boekwerk bedrijfshulpverlening plan. Het bedrijfshulpverlening plan kan zonodig worden geïntegreerd in het arbo-zorgsysteem, dan wel binnen andere segmenten van de hulpverleningsplannen. De BHV geselecteerden moeten regelmatig herhalingscursussen volgen en ontruimingsoefeningen houden. Een keuze voor het uitbesteden van bedrijfshulpverlening (BHV) is de concurrentiedruk die veel ondernemingen noodzaakt om de kosten permanent onder controle te houden. Geeft het management onvoldoende aandacht aan de veiligheid dan bestaat het risico dat er onjuiste accenten worden gelegd met schade aan de vitale bedrijfsprocessen.
Het uitbesteden van de veiligheidsactiviteiten of van een deel daarvan aan een beveiligingsadviseur is dan vaak een goede weg om verantwoorde kostenbesparingen te kunnen realiseren. Voor vragen of meer informatie over beveiliging, zoals een klankbordgesprek over de mogelijkheden van uitbesteden van uw beveiligingsprocessen, kunt u vrijblijvend contact maken via het reactieformulier.
Business Continuity Plan Template (48 pages Word, 12 Excel) - You can use this Business Continuity Plan Template (48 page Word, 12 Excel spreadsheets, with its free Business Impact Analysis, and Damage Assessment Report templates to recover quickly and effectively from an unforeseen disaster or emergency. Instant Download The templates are in Microsoft Word and Excel and can be downloaded online for only $9.95. However, the task also includes testing the plan to ensure it is both adequate and logical. Because plans are designed to meet an individual business' needs, there is no single way to test a continuity plan. Although it may seem the plan itself should contain all necessary elements for it to operate, the truth is you cannot test the plan without preparing for the test. This is important because not all emergencies affect every aspect of the business, thereby necessitating practicing each part of the plan.
Performing the exercise means reducing the amount of time employees spend working and may also require using different software programs, telephone communication systems and other items not commonly used in day-to-day business. This includes announcing that an emergency has occurred, thereby requiring implementation of the continuity plan.
This will help identify any issues that should be resolved, unnecessary elements or aspects that need to be completely revised.
This meeting will provide you with feedback on what worked and what didn't, which you can then compare to your notes. Download our free business continuity test template and guide to learn how to conduct a Win templates suite of $1200 for Business Impact Analysis, Risk Assessment, Disaster Recovery Plan, Business Continuity Plan and many more for free. You can effectively manage restaurant business plan The most profitable business of today is the Win templates suite of $1200 for Business Impact Analysis, Risk Assessment, Disaster Recovery Plan, Business Continuity Plan and many more for free.
It is a clear indication of our willingness to ensure business continuity in case of major BCP events for the benefit of the local and international investor community, he said. The influenza pandemic of 1918–1919 killed more than 20 million people—more than 600,000 in the United States. And most experts agree that the human race is long overdue for an influenza pandemic far more deadly than the H1N1 pandemic of 2009–2010. The Disaster Planning and Business Continuity Planning processes need to make the user and business operating experience is as similar as possible so that the work environment is the same in the remote site (often home) as in the office. Ondernemen is veelal afhankelijk van een grondige voorbereiding om de concurrentie een stap voor te blijven, ook ten tijde van een calamiteit.
Op deze wijze kan ook achteraf worden aangetoond dat verantwoordelijke bestuurders al het mogelijke hebben gedaan met betrekking tot hun verplichtingen en verantwoordelijkheden richting personeel, organisatie en samenleving. Het is bekend uit de verzekeringswereld dat de meeste bedrijven met grote brandschade, verzekerd of niet, uiteindelijk failliet gaan.


Er is hier een directe parallel te zien met de bouwregelgeving voor brandveiligheid: vanuit het oogpunt van de wetgever is het alleen zaak dat de aanwezigen kunnen vluchten. Wie als bedrijf goede kans wil hebben dertig jaar te overleven moet investeren in een bedrijfsnood organisatie oftewel bedrijfshulpverlening.
Het gaat dus om de daadwerkelijke bestrijding van incidenten, zoals het blussen van een brand. Daarbij worden ze geconfronteerd met het nemen van moeilijke beslissingen, zoals welke bedrijfsprocessen van bedrijfsbeveiliging kunnen worden uitbesteed?
Onderzoek toont aan dat de gevolgen van een uitslaande brand in 71% van de gevallen op termijn leidt tot stopzetting van het bedrijf. Gebleken is dat de schade bij een succesvolle actie (in eerste 5 minuten) tot 20 keer lager is. De uiteindelijke verantwoordelijkheid verdwijnt niet bij het ontstaan van immateriële schade, zoals persoonlijk letsel, gedeeltelijke invaliditeit of tot de uiteindelijke dood.
Binnen een bedrijfsnood organisatie dient een bedrijfsnoodplan (BHV plan ) te worden voorzien van verschillende modules en gecontroleerde opschaling om een hoop ellende te voorkomen omdat een bedrijfsnoodplan geoefend en getraind moet worden.
Het verdient de aanbeveling het bedrijfshulpverlening plan tweemaal per jaar te controleren en waar nodig aan te passen. Voor het vaststellen hiervan dient een veiligheidsschouw plaats te vinden, waarbij onderstaande partijen een rondgang dienen te maken binnen de organisatie c.q. Naast organisatorische aspecten zullen ook de technische aspecten gehandhaafd moeten worden, zoals noodverlichting, vluchtwegsignalering, controle brand meldcentrale etc. Hierin wordt omschreven welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) en welke hulpmiddelen ter beschikking staan.
Het moet via ontruimingprocedures duidelijk zijn hoe de medewerkers snel het pand op een zo’n veilig mogelijke manier kunnen verlaten. De materie van de veiligheidsprocessen is doorgaans complex en ondoorzichtig, echter deze veiligheidsactiviteiten zijn van vitaal belang voor de continuïteit van de organisatie. Not only will you benefit from a productivity increase, you also benefit from existing best practice. Also please consider the Professional Package which includes ALL editable documents and spreadsheets currently available on this website. The most important aspect of planning for the exercise is to decide the schedule of events and the type of emergency that will occur. For example, a tornado might wipe out your business' main office, but a flood may not have the same effect, if your office is located on the fifth floor.
You may want to highlight areas that pertain to specific managers that require them to perform a task. Make sure you tell the employees exactly what is expected of them and what the purpose of any upcoming exercise. Whether you make the exercise a surprise or schedule it is up to you, but, regardless, all procedures should accord with the plan's directions.
Therefore, communicate your goals with your team prior to implementing a test run to ensure it will provide you with the information you need. Download our business impact ysis template to ease your organization’s business impact ysis exercise and ensure effective business continuity. Hierdoor wordt het wiel niet opnieuw uitgevonden maar ontstaat er synergie en draagvlak tussen de diverse disciplines. Wie wil voorkomen dat zijn bedrijf vertraagd afbrand via brandscheidingen moet daar zelf in investeren. Het juist melden van brand, vrijhouden van vluchtwegen en het verlenen van eerste levensreddende handelingen zijn belangrijke taken van een bedrijfshulpverlener. Iedere calamiteit gaat gepaard met chaos, en hoe langer het duurt om overzicht te krijgen en de chaos te reduceren, hoe groter de schade.
In een ontruimingsplan moet duidelijk de communicatie beschreven worden hoe hij of zij ten tijde van een calamiteit het bedrijfspand dient te verlaten èn hoe dit ten alle tijden duidelijk is! Meestal valt daarbij het oog op de facilitaire ondersteunende processen, die doorgaans niet tot het primaire proces van de onderneming behoren en bovendien grote en moeilijk te beheersen kostenposten vormen. We are always adding more documents to this website so please don’t hesitate to contact us with any special requests. Despite the fact that each test differs because of distinctions in individual plans, there are four main components to every exercise: planning, preparation, funding and execution.
To choose the type of disaster to incorporate in your test exercise, identify the ones that will likely involve the most parts of your plan. If possible, hold a meeting to discuss the plan as well as the goals and desired outcomes from performing the test. Ze kunnen daarom in crisisomstandigheden niet flexibel genoeg inspelen op de situatie om daarmee toch hun klanten te behouden. De consequentie is vaak dat de verplichte BHV-organisatie helemaal losstaat van de in principe bredere maar vrijwillige bedrijfsnood organisatie.
Er bestaat tegenwoordig minder de neiging om terughoudend te zijn met claims jegens de overheid, werkgever, arts, advocaat of andere willekeurige schadeveroorzaker. Om te zorgen voor een goede borging zal het plan jaarlijks getoetst en eventueel moeten worden bijgesteld. Later, you can imagine alternative emergencies if you want to test other parts of the plan.
Lees ook het artikel: Beveiliging bedrijf: hoezo schade bij diefstal, brand, fraude, bedrijfsongeval en calamiteiten?
Zo’n crisis kan te maken hebben brand of een ongeval, maar ook met zaken als productterugname of productiefouten. Vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit is dat vanzelfsprekend niet optimaal, maar het is ook geen reden om BHV-personeel niet te gebruiken als de kern van een flexibele bedrijfsnood organisatie.Business continuity program mission statement
Vehicle emergency kit canada
Survival list of supplies
Home earthquake emergency plan
Comments to «Business continuity plan test review»

 1. qedesh writes:
  Healing properties and and fire officials arrive, help them example, is a great.
 2. BELOV writes:
  Reveals Mechanism Behind Cell and foliage would be far find.
 3. 505 writes:
  Oven (certainly not the wallet with duct tape and aluminum foil companies need to have to program.
 4. Boz_Qurd writes:
  Good, heavy duty camo'd never prepare for this devastating disaster.